Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 februari 2008
gepubliceerd op 28 februari 2008

Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024097
pub.
28/02/2008
prom.
10/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende magistraat-assessor bij de Nationale Raad van de Orde der apothekers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, inzonderheid op artikel 14.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Van Craen, Guy, kamervoorzitter in het hof van beroep van Antwerpen, wordt benoemd tot plaatsvervangende magistraat-assessor van de Nationale Raad van de Orde der apothekers, ter vervanging van de heer Jans, Robert, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, L. ONKELINX

^