Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 februari 1998
gepubliceerd op 16 april 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het reglement gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 1 milligram tot 50 kilogram

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011073
pub.
16/04/1998
prom.
10/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/10/1998011073/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit tot wijziging van het reglement gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 1 milligram tot 50 kilogram


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, inzonderheid de artikelen 23 en 30, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 1 milligram tot 50 kilogram, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 9 augustus 1978 en 20 januari 1986;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 1996;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 7 april 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 november 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het reglement gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 1 milligram tot 50 kilogram, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 9 augustus 1978 en 20 januari 1986, wordt punt 29.1 vervangen door de volgende bepalingen : 29.1. Lonen en kosten. 29.1.1. IJklonen van de gewichten van de klassen E2 tot M2 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bemerkingen : - Het minimum ijkloon in een ijkkantoor bedraagt 200 frank. - Het ijkloon is eveneens verschuldigd voor geweigerde gewichten. - De ijklonen voor eerste ijk van de M2-gewichten worden gehalveerd. - De ijklonen voor eerste ijk van de M1-gewichten worden tot een derde herleid. - De ijklonen voor herijk van de M1-gewichten van 5 kg tot 50 kg worden met een derde verminderd wanneer de eigenaar effectieve hulp biedt voor het manipuleren van de gewichten. 29.1.1.1. Justeerkosten van de gewichten van de klassen M1 en M2 : - Justering met openen van de justeerholte en vervanging van de loodprop : 200 frank. 29.1.1.2 IJkcertificaat : - 500 frank bovenop het ijkloon. - Een ijkcertificaat wordt enkel afgeleverd op schriftelijke aanvraag. - Een ijkcertificaat mag betrekking hebben op een of meer gewichten; ingeval een ijkcertificaat betrekking heeft op meer gewichten, dienen ze alle van dezelfde nauwkeurigheidsklasse te zijn. 29.1.1.3. Bijkomende kosten. - Bij ijkingen op aanvraag, buiten de vaste en tijdelijke ijkkantoren van de Metrologische Dienst, worden vervoerkosten en eventuele wachttijden aangerekend op basis van 1 200 frank per uur en per persoon. 29.1.2. Kalibratielonen van de gewichten van de klassen E1 tot M2 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Kalibratiecertificaat : - 2 000 frank bovenop het kalibratieloon. - Een kalibratiecertificaat mag betrekking hebben op een of meer gewichten; ingeval een certificaat betrekking heeft op meer gewichten, dienen ze alle van dezelfde nauwkeurigheidsklasse te zijn. - De onzekerheid van het meetresultaat van een gegeven nominale massa is gelijk, in plus of in min, aan een derde van de maximaal toelaatbare fout van toepassing op deze nominale massa. 29.1.3. Kalibratielonen van massa's.

Worden massa's genoemd, de objecten waarvan de massa nauwkeurig moet bepaald worden en die een of meer kenmerken vertonen die niet conform zijn met deze reglementering : - hun geometrische vorm beantwoordt niet aan de beschrijving in deze reglementering; - hun werkelijke massa is verschillend van 1.10n kg, 2.10n kg, 5.10n kg (n is een positief of negatief geheel getal of nul); - hun volumieke massa is zodanig dat de voorschriften van punt 4 van dit reglement niet geëerbiedigd worden.

De kalibratielonen zijn deze van punt 29.1.2 vermeerderd met 50 %.

De massa's kunnen het voorwerp uitmaken van een kalibratiecertificaat.

Een nauwkeurige bepaling van de werkelijke massa kan, voor de hoogste nauwkeurigheidsgraden, met zich meebrengen dat de volumieke massa van het object moet worden bepaald. Deze laatste verrichting wordt, volgens de tijdsduur, in rekening gebracht op basis van 1200 frank per uur.

Art. 2.De artikelen 23 en 30 van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen treden in werking voor de toepassing van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO

^