Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht en van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps type wet prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 bron ministerie van justitie Wet tot aanvuling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters type wet prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers teneinde de advocaat van de geïnterneerde het recht toe te kennen beroep in te stellen tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die een verzoek om invrijheidstelling afwijst type wet prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 bron ministerie van justitie Wet houdende aanwijzing van de rechtbanken voor de gemeenschapsmerken

programmawet

type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998000055 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 oktober 1997 tot uitbreiding van de bevoegdheid van de Planningscommissie-medisch aanbod tot het beroep van kinesitherapeut type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 08/04/1998 numac 1998000056 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 september 1997 betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten aanzien van bepaalde stoffen of residu's daarvan met farmacologische werking, en van het ministerieel besluit van 10 september 1997 houdende uitvoering van dit besluit type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998000070 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van het globaal aantal tandartsen, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 08/04/1998 numac 1998000068 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 augustus 1964 betreffende het in werking stellen en de uitvoering van de wetten op het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998000073 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 08/04/1998 numac 1998000069 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998000075 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot regeling van de subsidiëringsmodaliteiten van de selectieproeven en de beroepsopleidingen georganiseerd door de erkende trainings- en opleidingscentra voor de gemeentepolitie type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998000082 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vier koninklijke besluiten tot vaststelling van de nadere regels betreffende bepaalde door de rijkswacht of de gemeentepolitie uitgevoerde prestaties of opdrachten van bestuurlijke politie type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 09/04/1998 numac 1998000074 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 28/02/1998 numac 1998003100 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 04/03/1998 numac 1998003109 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de parameters voor de berekening van de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen voor het begrotingsjaar 1996 type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 16/04/1998 numac 1998011073 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het reglement gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 1 milligram tot 50 kilogram type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998011074 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken die behoren tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak die de ondernemingen omvat waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen, met uitzondering van de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998016056 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1977 houdende reglementering van de handel in zaaizaad van groenvoedergewassen type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 23/04/1998 numac 1998016055 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de handel in groentezaad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014046 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998014051 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot indeling in bevrachtingsdistricten van het bevoegdheidsgebied van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/02/1998 numac 1998016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 10/02/1998 pub. 12/05/1998 numac 1998014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Democratische Republiek Kongo tot de onafhankelijkheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 1996 houdende aanwijzing van de effectieve en plaatsvervangende leden van de « Commission médicale du Contrôle de la Boxe »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998035286 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/1998 pub. 25/03/1998 numac 1998035314 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 betreffende de leertijd bedoeld bij het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/02/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998002021 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 457. - Toekenning van verscheidene hervormingen die zijn aangebracht aan de wet van 3 juli 1967 op de vergoeding voor arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector. - Verjaring en niet-indexering van bepaalde renten type omzendbrief prom. 10/02/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998021026 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten Kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners type omzendbrief prom. 10/02/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Omzendbrief RO/98/01. - Handleiding bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning type omzendbrief prom. 10/02/1998 pub. 04/10/2000 numac 2000000436 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Kwalitatieve selectie van de aannemers, leveranciers en dienstverleners. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 10/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998003259 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tuchtregeling alsmede tot het verlenen van de bevoegdheid aan de colleges van dienstchefs om de definitieve voorstellen betreffende de tuchtstraffen te formuleren. - Errata type erratum prom. 10/02/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998009180 bron ministerie van justitie Wet tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters. - Errata type erratum prom. 10/02/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998016324 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. - Erratum
^