Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 april 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 16/04/1998 numac 1998011073 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het reglement gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 1 milligram tot 50 kilogram type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 16/04/1998 numac 1998022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 13/03/1998 pub. 16/04/1998 numac 1998022233 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verdere gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/1998 pub. 16/04/1998 numac 1998011122 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming SIERRA LEONE aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998015041 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 2 oktober 1997 : de heren : Th. Antoine, Raad bij de UNO te Gen W. De Buck, Raad te New Delhi; I. Goemans, Minister-Raad te Moskou; J. Mutton, Zaakgelastigde(...)

decreet

type decreet prom. 17/03/1998 pub. 16/04/1998 numac 1998035403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag tussen de Vlaamse regering en de regering van de Republiek van Zuid-Afrika inzake de samenwerking op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, wetenschap, technologie en sport, ondertekend in Pretoria op 28 oktober 1996

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/03/1998 pub. 16/04/1998 numac 1998027249 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de grenzen van de houtvesterijen, brigades en bosgebieden van de Directie Malmedy van de Afdeling Natuur en Bossen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 16/04/1998 numac 1998035290 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998003210 bron nationale bank van belgie Uitgifte van een biljet van 500 F, type "Magritte". - Bericht De Nationale Bank van België zal vanaf 16 april 1998 een nieuwe coupure van 500 F, type "Magritte", uitgeven als eerbetoon aan René Magritte, een surrealistisch sc Dit is het laatste biljet van de nieuwe reeks die gewijd is aan Belgen die de XXe eeuw op artistiek(...) type bericht prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998003211 bron nationale bank van belgie Intrekking van de biljetten van 500 F, type « Meunier ». - Bericht De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de biljetten van 500 F type « Meunier », uitgegeven sedert 4 april 1979, hun wettelijke betaalkracht verliezen Van 15 december 1998 af kunnen de genoemde biljetten nog slechts aan de loketten van de vestigingen(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998035434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Veurne-Westkust. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan voor het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort Een besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 bepaalt : Artikel 1 Art. 2. Het plan dat de bestaande fysische en juridische toestand weergeeft, zoals aangegeven in de(...) type gewestplan prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Veurne-Westkust. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke aanvulling van het gewestplan voor het grondgebied van de gemeente Koksijde Een besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 bepaalt : Artikel 1. Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatieve (...) type gewestplan prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Mechelen. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Bonheiden, Bornem, Lier, Mechelen, Puurs en Sint-Amands Een besluit van de Vlaamse regering va Artikel 1. Het hierbijgevoegde ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit v(...) type gewestplan prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Diksmuide-Torhout. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan voor het grondgebied van de gemeente Torhout Een besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 1998 bepaalt : Artikel Art. 2. Het plan dat de bestaande fysische en juridische toestand weergeeft, zoals aangegeven in de(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998015071 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 1 april 1998 hebben HH.EE. de heer Omar Mouine Robleh, de heer Arturo Liebers Baldivieso, de heer Sukhum Rasmidatta en de heer José U. Fernandez de eer gehad aan de Koning, in officiële audientie, de geloofsb Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998015013 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Hoofdbestuur. - Benoemingen en bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 werd bevorderd : Commandeur in de Leopoldsorde De heer Michel Dauginet, adviseur. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en za Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 werd bevorderd : Officier in de Leopoldsorde

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/1998 numac 1998009309 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht a Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...)
^