Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204920
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017 Loonprogrammatie 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2017 onder het nummer 140181/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de voedingsnijverheid. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Loonsverhoging

Art. 2.§ 1. Op 1 juli 2017 zullen de sectorale minimumlonen verhogen met 0,9 pct.. § 2. Op 1 juli verhogen de reële lonen met 0,9 pct., tenzij er een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig artikel 4, § 2. HOOFDSTUK III. - Brutopremie

Art. 3.§ 1. Bij gebreke aan een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomstig artikel 4, § 3, zal een brutopremie van 55 EUR toegekend worden voor de eerste keer vanaf de referteperiode van 1 januari tot 31 december 2017. § 2. Deze premie wordt toegekend bovenop de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR daar waar deze werd toegekend conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015 betreffende de loonprogrammatie 2015-2016 (referentienummer 130431). § 3. De brutopremies worden toegekend volgens de modaliteiten bepaald in hoofdstukken II, IV en V van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de eindejaarspremie (geregistreerd onder nummer 119881/CO/118). § 4. Begin 2019 zal de toepassing van deze brutopremie worden geëvalueerd door de sociale partners. HOOFDSTUK IV. - Bedrijfsonderhandelingen

Art. 4.§ 1. Mits het sluiten van een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst, worden twee enveloppes aan de onderneming toegekend, te gebruiken met respect voor het kader voor de onderhandelingen 2017-2018. § 2. De eerste enveloppe stemt overeen met 0,9 pct. van de loonmassa, maar verminderd met de kost van de verhoging van de sectorale minimumlonen ingevolge de toepassing van artikel 2, § 1 en van artikel 5, § 1.

Voor 2017 dekt deze enveloppe de periode van 1 juli tot en met 31 december 2017.

Paritaire commentaar : In de ondernemingen die wensen te onderhandelen over de enveloppe van 0,9 pct. later dan 30 juni 2017, moet een collectieve arbeidsovereenkomst met bewarende maatregelen afgesloten worden, uiterlijk op 30 juni 2017. § 3. De tweede enveloppe stemt overeen met 0,2 pct. van de loonmassa.

Voor 2017 dekt deze enveloppe de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017. Indien er geen ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst onderhandeld wordt vóór 25 december, zal de brutopremie van 55 EUR toegekend worden. § 4. In ondernemingen waar in 2016 een brutopremie van 80 EUR werd uitbetaald conform de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015 betreffende de loonprogrammatie 2015-2016 (referentienummer 130431), kan deze premie vóór 25 december 2017 omgezet worden in een gelijkaardig voordeel. HOOFDSTUK V. - Functieclassificatie en barema's in de vleesconserven

Art. 5.§ 1. In de ondernemingen die ressorteren onder de subsector van de vleesconserven, zijn de artikelen 2 en 4, § 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing voor zover en in de mate van een sectorale functieclassificatie voor deze subsector, alsmede een erbij bijhorend barema, afgesloten zijn vóór 30 juni 2017.

De partijen bij deze overeenkomst kunnen ten alle tijde deze datum verschuiven om legitieme redenen. § 2. Indien de partijen niet tot een akkoord komen betreffende de functieclassificatie van de vleesconserven en het bijhorend barema binnen de termijn zoals bepaald in de vorige paragraaf, zullen de bepalingen van artikelen 2 en 4, § 2 integraal van toepassing zijn. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 6.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^