Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204918
pub.
05/01/2018
prom.
10/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017 Eindeloopbaandagen (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2017 onder het nummer 140183/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Eindeloopbaandagen

Art. 2.§ 1. De arbeiders met 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever, hebben recht op : - 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 56 jaar; - 6 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 58 jaar; - 9 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 60 jaar. § 2. De 3, 6 en 9 dagen mogen niet gecumuleerd worden.

Art. 3.Deze dagen worden beschouwd als dagen met vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon en als zodanig aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK III. - Modaliteiten van toekenning

Art. 4.De in artikel 2 vermelde dagen worden pro rata toegekend : - aan de deeltijds tewerkgestelde arbeiders; - aan de arbeiders die pas in de loop van het kalenderjaar aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden voor de toekenning van de eindeloopbaandagen voldoen en dit in verhouding tot het aantal resterende weken in het kalenderjaar; - aan de arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken dat zij in dienst blijven.

Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of halve dag.

Paritair commentaar Voorbeeld 1 : Een arbeider voldoet op 23 maart 2018 aan de voorwaarden voor de eindeloopbaandagen op 58 jaar. Er resteren in 2018 nog 40 weken. De arbeider heeft in 2018 recht op 40/52*6 = 4,6 dagen = 5 dagen.

Voorbeeld 2 : Een arbeider voldoet op 23 maart 2018 aan de voorwaarden voor de eindeloopbaandagen op 56 jaar. Hij werkt halftijds. Er resteren in 2018 nog 40 weken. De arbeider heeft in 2018 recht op 40/52*3*1/2 = 1,1 = 1,5 dagen.

Voorbeeld 3 : Een arbeider voldoet op 1 januari 2018 al aan de voorwaarden voor de eindeloopbaandagen op 56 jaar. Hij werkt halftijds. De arbeider heeft in 2018 recht op 3*1/2 = 1,5 dagen.

Art. 5.In de ondernemingen waar arbeiders op de vermelde leeftijden reeds beschikken over extra verlofdagen, kunnen deze eindeloopbaandagen via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor die arbeiders. HOOFDSTUK IV. - Looptijd van de overeenkomst

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur. Ze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015 betreffende de eindeloopbaandagen, geregistreerd onder nummer 128810/CO/118. De partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzegging van drie maanden opgestuurd per aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^