Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 02 september 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de ontslagprocedure

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015202468
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de ontslagprocedure (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de ontslagprocedure.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015 Ontslagprocedure (Overeenkomst geregistreerd op 4 maart 2015 onder het nummer 125706/CO/317) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "werknemer" wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeider of bediende. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivatie van het ontslag is onverkort van toepassing : - recht om de concrete motieven te kennen die hebben geleid tot het ontslag; - recht op een vergoeding te vragen voor kennelijk onredelijk ontslag. HOOFDSTUK III. - Specifieke bepalingen

Art. 3.Uitgenomen in geval van overmacht heeft de betrokken persoon vóór zijn ontslag of tijdelijke wegzending zonder loon het recht door de directie gehoord te worden en zich daarbij te laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde van zijn keuze.

Art. 4.De werknemers en de vakorganisaties hebben het recht het ontslag aan te vechten.

De werknemers hebben het recht voor hun verdediging een beroep te doen op de vakbondsafvaardigingen of -organisaties.

Art. 5.In geval van ontslag wegens onvoldoende functioneren, kan dit niet doorgaan als de werkgever voordien de betrokkene niet op zijn/haar tekortkomingen en/of fouten heeft gewezen.

Dit kan door middel van een schriftelijke nota of per mail.

Art. 6.In geval van ontslag onafhankelijk van de persoon (economische redenen, herstructurering,...) dient de informatie voorafgaandelijk gegeven te worden aan de ondernemingsraad of, bij gebreke, aan de vakbondsafvaardiging.

Bewust van het feit dat de stabiliteit van de werkgelegenheid een belangrijk element is voor de motivering van het personeel, wordt overeengekomen dat de leden van de ondernemingsraad of, bij gebreke, van de vakbondsafvaardiging alle mogelijkheden onderzoeken teneinde ontslagen te vermijden of te beperken.

Art. 7.Behalve in geval van overmacht dient het ontslag wegens zware fout zo snel mogelijk meegedeeld te worden aan de vakbondsafvaardiging.

Art. 8.Elk ontslag kan gebeuren buiten de procedure beschreven in artikelen 6 en 7 als het wordt gewettigd door een zware fout en onder voorbehoud dat de wettelijke bepalingen terzake in acht genomen worden.

Art. 9.Behalve in de gevallen bepaald door de wet belooft de directie de aard van de zware fout die aanleiding gaf tot het ontslag niet openbaar te maken buiten de structuren van het syndicaal overleg.

Art. 10.Voorrang wordt gegeven aan het aanwerven van personeel met een contract voor onbepaalde duur, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de sector.

Binnen dezelfde limiet wordt voorrang gegeven aan het behoud van dit personeel, in geval van afdanking of vermindering van arbeidsposten.

In geval van vacature van fulltime posten, met gelijke kwalificaties, zal voorrang gegeven worden aan parttime werknemers die reeds in dienst zijn, ten overstaan van externe kandidaten. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 11.Alle voordeliger overeenkomsten en voor zover ze niet strijdig zijn met de algemene bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten blijven behouden.

Art. 12.§ 1. In geval van betwisting zijn partijen akkoord om eerst een beroep te doen op de voorzitter van het paritair comité die een verzoeningsbureau kan samenstellen en een oplossing kan voorstellen aan betrokken partijen. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2015 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 (77903/CO/317) betreffende het tewerkstellings- en vormingsbeleid. § 4. Zij kan worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen, met een opzeggingstermijn van drie maanden, bij ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^