Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2005
gepubliceerd op 28 september 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel en het desbetreffende solidariteitsreglement

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012224
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel en het desbetreffende solidariteitsreglement (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel en het desbetreffende solidariteitsreglement.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2004 Tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel en het desbetreffende solidariteitsreglement (Overeenkomst geregistreerd op 18 februari 2005 onder het nummer 73937/CO/149.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun arbeiders vallende onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 betreffende het sectoraal pensioenstelsel. § 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de arbeiders en arbeidsters. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd ter Griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

De algemeen bindend verklaring van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gevraagd. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot voorwerp de aanpassing van het pensioenreglement als bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel. HOOFDSTUK III. - Aanpassing

Art. 3.Aanpassing van het solidariteitsreglement opgenomen als bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004 : In artikel 4, Verplichtingen van de werkgever, wordt paragraaf 1 aangevuld met de volgende alinea : « Vanaf 1 januari 2005 zal de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 8,86 pct. die door de werkgevers verschuldigd is op de stortingen die bedoeld zijn ter aanvulling van een wettelijk rust- of overlevingspensioen, tegelijk worden ingehouden met de bijdrage van 1 pct. Het bedrag is dus gelijk aan 1,084 pct. van de brutojaarbezoldiging van de actieve aangeslotene waarop de inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gedaan. » HOOFDSTUK IV. - Duur van de overeenkomst

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 5.De opzegging van deze collectieve arbeids-overeenkomst, indien een van de contracterende partijen hierom verzoekt bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor elektriciens : installatie en distributie, kan enkel geschieden indien dit paritair subcomité de beslissing neemt om het sectoraal pensioenstelsel op te heffen.

De beslissing tot opheffing van het sectoraal pensioenstelsel is enkel geldig wanneer zij werd genomen met een meerderheid van 80 pct. van de in het paritair subcomité benoemde, effectieve of plaatsvervangende leden die de werkgevers verte-genwoordigen en 80 pct. van de stemmen van de in het paritair subcomité benoemde, effectieve of plaats-vervangende leden, die de arbeiders vertegenwoordigen.

De opzegging vereist de eerbiediging van een opzegtermijn van 6 maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^