Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 augustus 2004
gepubliceerd op 06 september 2004

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022679
pub.
06/09/2004
prom.
10/08/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2004. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 34, eerste lid;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgegezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Smeets, A., administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, wordt benoemd tot voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor een termijn van zes jaar die ingaat op 1 april 2003.

Zijn mandaat is hiernieuwbaar.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2003.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^