Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004007211 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid type wet prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004009591 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen naam en als wet type wet prom. 13/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië inzake de regeling van « werkvakanties », en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (2) type wet prom. 13/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de regeling van « werkvakanties », ondertekend te Brussel op 23 april 2003 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004009606 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 april 2004 is de aanwijzing van de heer Van der Straeten, M., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 se Bij koninklijk besluit van 17 juni 2004 is de aanwijzing van de heer Winants, A., tot de functi(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022679 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van een werkend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022693 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van een werkend lid van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004022694 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2003 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming in het kader van het "Sociaal Fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen" type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot instelling van een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de loonkostontwikkeling voor 2003-2004 en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot ontbinding van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de groenteconservennijverheid" type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1976 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Waarborg- en Sociaal Fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 16/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004003344 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 september 1999 - 2002 - 2004 - 2006, voor de periode van 4 september 2004 tot 3 september 2006 bevestigt type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de Bij ministerieel besluit van 19.04.2004 de technici met de volgende namen : Erkenningsnummer, n(...) type ministerieel besluit prom. 30/08/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031484 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie Bij ministerieel besluit van 03.05.2004 de firma met de volgende naam : Erkenningsnummer, naam e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004202691 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 21 juni 2004 wordt het « Bureau de Recherche en Aménagement du Territoire S.P.R.L. » met ingang van 29 juni 2004 voor vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, herziening of wijziging v Bij ministerieel besluit van 15 juli 2004 wordt de aan de « S.P.R.L. A.U.P.A. » verleende erken(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004202719 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 132.930 van 23 juni 2004 in zake C. Carleer tegen de gemeente Etterbeek en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expedi « Schendt artikel 180, derde lid, van de gemeentewet van 30 maart 1836 de artikelen 10 en 11 van de(...)

decreet

type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2004, wordt ingesteld de procedu(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 wordt ingesteld de procedure t(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, worden beschermd als monument(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 mei 2004, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de kelders, de voorgevel, de achtergevel, de gemene muren, de bedaking, de elementen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004, wordt ingesteld de procedure (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2004 wordt ingesteld de procedure (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004201653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs verstrekt in inrichtingen voor hoger onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004201922 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap over de toepassing van artikel 79, § 2, lid 2, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 1996 betreffende de productie van andere diensten op de kabel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202101 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vorm van de diploma's en toevoegsels bij de diploma's uitgereikt door de Hogere Instituten voor Architectuur en door de examencommissie voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap, en van de meldingen die erop moeten voorkomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202242 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de « Académie universitaire Wallonie - Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van evenementen van het hoogste belang en tot vaststelling van de nadere regels voor de toegang ertoe voor het publiek van de Franse Gemeenschap via een televisie-omroepdienst met vrije toegang type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van vergunningen aan lokale televisies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de procedure voor de uitbreiding van het ontvangstgebied buiten het zendgebied waarin de lokale televisiezenders hun opdrachten vervullen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202721 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004202722 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Advies- en erkenningscommissie van de diensten voor sociale insluiting

document

type document prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004009605 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Thybergin, R., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 september 2004. type document prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004009607 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Dendermonde De aanwijzing van de heer Meysman, G., rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 25 september 2004.

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2004, blz. 45085, in de Nederlandstalige tekst moet men lezen « Paul Hymanslaan 98 » in plaats van 2.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004022635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2004 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt, op zijn verzoek, aan de heer De Mey, D. eervol ontslag verleend uit zi Bij hetzelfde besluit wordt de heer Bachely, B. tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004022691 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 juli 2004, wordt Mevr. Thys, F. Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden bij de Raad voor advies inza(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/09/2004 numac 2004009604 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Turnhout : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2004; - te Leuven : 1 - te Luik : 1 (vanaf 16 mei 2005; - te Charleroi : 1. Deze plaats vervangt een van de plaats(...)
^