Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2014002025
pub.
20/05/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/10/2014002025/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013000093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten sluiten tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013000093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten sluiten tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 februari 2014;

Gelet op het protocol nr. 694 van 25 februari 2014 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 55.354/2 van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het besluit van de Regent van 30 maart 1950 de toekenning regelend van toelagen wegens buitengewone prestaties opgeheven werd vanaf 1 januari 2014;

Overwegende dat het noodzakelijk is om een regeling te hebben die het mogelijk maakt om buitengewone prestaties te kunnen vergoeden;

Overwegende dat het niet meer mogelijk was om tijdig de wettelijke bepalingen te treffen om het besluit van de Regent te vervangen door een ander systeem;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013000093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten sluiten tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten

Artikel 1.In artikel 21 van het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013000093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten sluiten tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten, worden de woorden "met uitzondering van artikel 15, 1° en artikel 15, 20° die in werking treden op 1 januari 2014 » vervangen door de woorden « met uitzondering van artikel 15, 1° dat in werking treedt op 1 januari 2015 en artikel 15, 20° dat in werking treedt op 1 januari 2014 ». HOOFDSTUK II. - Slotbepaling

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 3.De ministers en de staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister belast met Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatsecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^