Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 november 1999
gepubliceerd op 11 januari 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België

bron
ministerie van financien
numac
1999003657
pub.
11/01/2000
prom.
09/11/1999
ELI
eli/besluit/1999/11/09/1999003657/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 121, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België, inzonderheid op artikel 1octies, ingevoegd bij koninklijk besluit van 13 april 1997;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 september 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Financiën, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1octies, derde lid, eerste zin van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België, ingevoegd bij koninklijk besluit van 13 april 1997, worden de woorden « van het volgend jaar wordt vóór 1 juni ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd » vervangen door de woorden « wordt ieder jaar door de Minister van Financiën vóór 1 mei voorafgaand aan het betrokken begrotingsjaar en uiterlijk tegelijk met het begrotingsontwerp van het Ministerie van Financiën, aan de Minister van Begroting toegezonden ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^