Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1985 betreffende de provinciale opleidingscentra voor de brandweer type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999000478 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 mei 1995 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines type koninklijk besluit prom. 09/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999003657 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999012813 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999 wordt, met ingang van 1 december 1999, eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Maurice Defort, directeur-generaal bij het Ministerie van Tewerkstelling Het is de heer Maurice Defort, directeur-generaal, vergund zijn aanspraak op pensioen te doen gelde(...) type koninklijk besluit prom. 31/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 2000003010 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, van de gecoördineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen type koninklijk besluit prom. 31/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 2000003012 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het vlak van spaardeposito's type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2000 numac 2000009008 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 26 november 1999 wordt de heer Gert Staes, adjunct-adviseur bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Centraal Bestuur van het Ministe Bij ministerieel besluit van 20 december 1999 wordt de heer Eddy Demunter, bestuursassistent bi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2000 numac 2000009015 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 1999, dat in werking treedt op 15 januari 2000, is de heer Marotte, J.-P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het em Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 20(...) type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 2000003009 bron ministerie van justitie, ministerie van financien en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999011433 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Machtigingen tot bevoegdheid Bij ministerieel besluit van 3 december 1999 worden de titularissen van de hiernavermelde functies gemachtigd tot het uitoefenen van de bevoegdheid voor de toepassing van artikel 16bis van d de directeur-generaal van het Bestuur Handelsbeleid; de adviseur-generaal, tweetalig adjunct, va(...) type ministerieel besluit prom. 05/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999014306 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 17/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021566 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021567 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan leden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het gedeelte van het investeringsvolume dat de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in 1999 en in 2000 bij voorrang moet besteden aan de verwerving en/of de renovatie en zo nodig de sloping en vervanging van ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen en/of verbetering of aanpassing van woningen type ministerieel besluit prom. 28/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 2000003011 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de marktautoriteit van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type ministerieel besluit prom. 08/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 2000027003 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de afhankelijkheidscriteria voor personen die in bejaardendagcentra verblijven en van de nadere regels voor de vereffening van toelagen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999029729 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 december 1999, wordt Mevr. Lisa Salomonowicz op 1 juli 1999 benoemd in de graad van attaché . (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999029728 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 1999, wordt op 1 januari 2000 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Philippe Roberts-Jones, vast secretaris van de « Académie royale des Sciences, d (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 september 1999 wordt de heer Josse Middag, adjunct-adviseur, met ingang van 1 november 1999, Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 september 1999 wordt Mevr. Chantal(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999036542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999021611 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 8 en 9 november 1999 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 9 Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 1796, 1798, 1799, 1800, 1801 en 1802 van de rol van he(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999016374 bron ministerie van middenstand en landbouw WIJZIGINGEN AAN DE LIJST VAN DE LOONTRIEERDERS ERKEND TOT 30.04.2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999036516 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Turnhout : definitieve vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Turnhout op het grondgebied van de gemeente Brecht Een besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 1999 bepaalt : Artikel 1 Art. 2. De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand behorende tot de niet-normatieve (...)

erratum

type erratum prom. 22/12/1999 pub. 11/01/2000 numac 2000035017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000 . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999024050 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van stagedoend geneesheer-inspecteurs bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 25 oktober 1999 wordt Mevr. Grisez, Hilde, met ingang v Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2000 numac 1999024092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 november 1999, dat in werking tree Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij voornoemde Raad, de heer Falez, J., tot plaatsvervangend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2000 numac 2000009012 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 wordt de heer Sébastien Dury, met ingang van 1 augustus 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van industrieel ingenieur in het Franse taalkader van het Centraal Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 wordt Mevr. Claire Huberts, met ingang van 1 august(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2000 numac 2000009016 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Tongeren : 1; - Luik : 1; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te : - Brussel : 1; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1. De kandidaturen vo(...)
^