Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 19 mei 2021

Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021202385
pub.
19/05/2021
prom.
09/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 21ter van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ingevoegd bij wet van 2 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten einde de werking van de Commissie voor vrijstelling te hervormen sluiten;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2021;

Gelet op de ingediende kandidaturen;

Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen voor een termijn van zes jaar : De heer Dominique DUMONT, raadsheer bij het arbeidshof te Bergen, wonende te 7050 ERBISOEUL.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL

^