Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 14 mei 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021202290
pub.
14/05/2021
prom.
09/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/09/2021202290/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 juli 1931 tot voorbereiding van het inrichten der sociale verzekering der zeelieden van allen rang der koopvaardij, artikel 2, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 april 2021;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 7 april 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 21 april 2021;

Gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten het geboorteverlof heeft uitgebreid van 10 tot 15 dagen voor de geboorten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021;

Daartoe heeft deze programmawet artikel 30, § 2, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten gewijzigd;

Dat, overeenkomstig artikel 33 van de wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 juni 2007, zeelieden die zijn tewerkgesteld aan boord van baggerschepen met een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst van onbepaalde duur, onder het toepassingsgebied vallen van de voornoemde wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten;

Dat de vergoeding van dit geboorteverlof/vaderschapsverlof echter voorzien is in het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;

Dat aangezien het recht op verlengd geboorte-/vaderschapsverlof geldt voor geboorten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2021, moet het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 zo spoedig mogelijk worden aangepast om de betrokken zeelieden in staat te stellen een vergoeding te ontvangen wanneer zij gebruik maken van hun recht op geboorteverlof en aldus de doeltreffendheid van hun sociale rechten te waarborgen;

Gelet op het advies nr. 69.291/1 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2021 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de wet van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsbepalingen sluiten houdende diverse arbeidsbepalingen, artikel 33, tweede en derde lid, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 106bis van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2016 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 mei 2018, worden de woorden ", of in pleegouderverlof, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 109quater" ingevoegd tussen de woorden "artikel 109ter" en de woorden "een uitkering".

Art. 2.In artikel 109bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014200281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : " § 1. De verzekerde bedoeld in artikel 110, § 1, a), heeft voor de werkdagen tijdens het vaderschapsverlof bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst die in dat verband op hem van toepassing is, recht op een uitkering vanaf de 4de dag tot en met de 10de dag van het verlof.

De verzekerde bedoeld in artikel 110, § 1, a), op wie de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn heeft recht voor de werkdagen van het vaderschapsverlof bedoeld in artikel 30, § 2, van deze wet op een uitkering vanaf de 4de dag tot en met de 15de dag van het verlof. Voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023, wordt de uitkering vanaf de 4de dag tot en met de 20ste dag van het verlof toegekend."

Art. 3.In artikel 109ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014200281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : " § 1. De verzekerde bedoeld in artikel 110, § 1, a), heeft voor de werkdagen tijdens het adoptieverlof bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst die in dat verband op hem van toepassing is, recht op een uitkering vanaf de 4de dag van het verlof tot en met maximum de 6de week van het verlof, indien het kind de leeftijd van 3 jaar niet bereikt heeft, en tot en met maximum de 4de week van het verlof, indien het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft. De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct of een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

De verzekerde bedoeld in artikel 110, § 1, a), op wie de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn, heeft recht op een uitkering voor de werkdagen van het adoptieverlof bedoeld in artikel 30ter van deze wet."

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 109quater ingevoegd, luidende: "Art.109quater. De werknemer bedoeld in artikel 110, § 1, a), op wie de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn, heeft recht op een uitkering voor de werkdagen van het pleegouderverlof bedoeld in artikel 30sexies van deze wet."

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE

^