Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031463 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat heden in werking treedt, is aan dhr. Van Tricht E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Merksem. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershal Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale Politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 25 april 2021 wordt de heer Koen VAN OVERTVELD aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de Federale Politie voor h type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt mevrouw Melisa CUK, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031506 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 april 2021, - dat uitwerking heeft sedert 28 februari 2021 's avonds, is mevr. Hollart A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op - dat in werking treedt op 30 april 2021 's avonds, is aan dhr. Dewulf S., op zijn verzoek, ontslag(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021041368 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 juli 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan mevr. Cuvelier B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Berlaar. Het is Bij koninklijk besluit 29 september 2020, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging(...) type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021041424 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 3 december 2020, wordt de heer Michel OOSTERBOSCH, rijksambtenaar bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën in de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider, De heer Michel OOSTERBOSCH mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002 betreffende de eindejaarstoelage voor de sector thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en ‑diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018 betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021201074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 tot toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021202290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021020944 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 2bis, § 6, 2ter, vierde lid, en 2quater, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 1bis, § 5, 1ter, § 2, derde lid, en 1quater, § 3, van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, van dezelfde wet betreft type ministerieel besluit prom. 03/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031450 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Isaline WERTZ in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031522 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Vanessa THIEFFRY in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van MD HOSPITALITY bvba als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van IZIWORK BELGIUM bvba als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 07/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021201640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördinator& type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021201641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij

arrest

type arrest prom. 03/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031498 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel

decreet

type decreet prom. 30/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041425 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op artikelen 27, § 1, 1°, 9°, 10° en 12°, 38 en 68 § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 21 januari 2021 waarbij GeoCoS SA, ondernemingsnummer BE059(...) type beschikking prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op het artikel 27, 68 en 88, § 1 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om vleermuizen te vange(...) AANHEF : Overwegendede aanvraag van 15 januari 2021 waarbij Leefmilieu Brussel, openbare instell(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031462 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 4 mei 2021 werd de heer Ligot M., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Luik door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een termijn van een Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 2 ap(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031336 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBD2AA-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 - herverdeling personeelsleden werkwijzer type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie loopbaanbegeleider

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zon Betreft: Afwijking op het artikel 15, § 2, 15° de l'arrêté du 14 avril 2016 portant désignati(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021202356 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders A2 (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : AFG21080 Solliciteren kan tot 27/05/2021 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021202324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java ontwikkelaars (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21091. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30/04(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021031487 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021041377 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor Franstalige magistraten voor mandaten voor de Waalse gewestelijke Kamer van beroep ingesteld door artikel L1218-1 van het Wetboek van de Plaatselijke democratie en Decentralisatie 1. Contexte Ar Artikel L1218-2 bepaalt dat de kamer van beroep bestaat uit één voorzitter, één plaatsvervangend vo(...) type vacante bettreking prom. 06/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041381 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit MIVB Vacature voor de functie van ombudspersoon bij de MIVB. - Oproep tot kandidaten type vacante bettreking prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021041386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor één Franstalige magistraat voor de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België 1. Context Overeenkomstig art. 17 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut v De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aangeduid door de Koning: 1. één staatsraad of eresta(...)

document

type document prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021041403 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MFG21029 Solliciteren kan tot 28/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021202339 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Dossiersbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG21002 Deze selectie werd afgesloten op 07/05/2021. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 14/05/2021 numac 2021202340 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Generieke Masters (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG21005 Deze selectie werd afgesloten op 06/05/2021. Er zijn 2 laureaten. (...)
^