Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 25 mei 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021041520
pub.
25/05/2021
prom.
09/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/09/2021041520/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, derde lid, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en bij de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006, 29 maart 2012 en 22 juni 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;

Overwegende het voorstel van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten - verzekeringsinstellingen, gedaan op 21 januari 2021;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 25 januari 2021;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 25 januari 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 2 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 maart 2021;

De aanvraag om advies ingediend op 23 maart 2021 werd op 22 april 2021 van de rol afgevoerd overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 2009 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 27 december 2009, 18 april 2010, 22 juli 2010, 21 februari 2014, 25 november 2016 en 3 februari 2019 wordt bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale zaken is belast met uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^