Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 28 juni 2021

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Reset.Vlaanderen »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021031695
pub.
28/06/2021
prom.
09/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Reset.Vlaanderen »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende de internationale activiteit en betrokkenheid van de vakbonden bij het beleid leefmilieu en duurzame ontwikkeling, inzonderheid de oprichting in 2006 van de Vakbondseenheid voor Duurzame Ontwikkeling van de Internationale Vakbonden Confederatie, het bestaan van het Globaal Vakbond Onderzoek Netwerk (GURN), van de stichting `Sustainlabour' en van het Vakbond Adviescomité van de OESO (TUAC);

Overwegende dat vorming, educatie en sensibilisatie van de werknemers essentiële elementen zijn voor een effectieve tenuitvoerlegging van het federale milieubeleid;

Overwegende dat het eveneens van fundamenteel belang is om de bewustmaking van de werknemers voor de milieuproblematiek te bevorderen met het oog op duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat de VZW " Reset.Vlaanderen" het samenwerkingsverband is tussen de vakbonden (ABVV, ACLVB en ACV) en de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu), dat ze bijdraagt aan een sociaal en ecologisch verantwoorde economie en samenleving door overlegmomenten, verspreiding van informatie en onderzoek;

Overwegende dat deze acties van de VZW in het bijzonder als doel hebben de werknemers en hun vertegenwoordigers te sensibiliseren voor het milieu, sociaal milieuoverleg in ondernemingen te stimuleren en de slagkracht van de afgevaardigden in milieuaangelegenheden te verhogen;

Overwegende dat de V.Z.W. zal werken in interactie met de federale milieuprioriteiten (klimaatverandering en Conferentie van Parijs, bedrijven en biodiversiteit, blootstelling van werknemers aan chemische producten,...) ;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van maximum 7.500 euro (zevenduizend vijfhonderd), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021, wordt verleend aan VZW « Reset.Vlaanderen », met maatschappelijk zetel Tweekerkenstraat 47 1000 Brussel, (ondernemingsnummer: 0434.032.240), vertegenwoordigd door Mevrouw Dominique Kiekens, voorzitster, als tegemoetkoming voor haar acties ter vorming en bewustmaking van de werknemers voor de milieuproblematiek alsook haar acties en proefprojecten in verband met het federale milieubeleid.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage vangt aan op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeels- en werkingskosten te dekken door de begunstigde vereniging gemaakt voor de organisatie en de coördinatie van de vormings-, informatie- en bewustmakingsacties van de werknemers in verband met materies behorende tot het federale milieubeleid

Art. 4.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer IBAN: BE35 5230 8087 4837 BIC: TRIOBEBB van de VZW « Reset.Vlaanderen », Tweekerkenstraat 47 1000 Brussel.

Art. 5.Het bedrag bedoeld in artikel 1 zal in één maal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt via invoice@health.fgov.be

Art. 6.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een jaarlijks activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het Secretariaat van Reset.Vlaanderen voor 31/03/2022

Art. 7.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte door Reset.Vlaanderen worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 8.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Leefmilieu Z. KHATTABI

^