Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 juni 2021
gepubliceerd op 18 juni 2021

Koninklijk besluit tot het versoepelen van de toelaatbaarheidsvoorwaarden en van de voorwaarden waaronder een loon in rekening wordt gebracht voor het bepalen van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202887
pub.
18/06/2021
prom.
09/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/09/2021202887/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot het versoepelen van de toelaatbaarheidsvoorwaarden en van de voorwaarden waaronder een loon in rekening wordt gebracht voor het bepalen van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021020688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden sluiten betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, § 1septies, tweede lid, 1°, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014, en § 1octies, derde lid, 1°, en vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 mei 2021;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 6 mei 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting gegeven op 13 mei 2021;

Gelet op advies 69.426/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het coronavirus COVID-19 zich gedurende meer dan een jaar op het Europese grondgebied heeft verspreid en dat er in België dringende maatregelen werden genomen om het risico voor de volksgezondheid te beperken;

Dat daardoor veel werknemers werden geconfronteerd met de moeilijkheid om een tewerkstelling aan te vatten of verder te zetten;

Dat een volledig werkloze, om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, een aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen moet bewijzen in een bepaalde referteperiode, gelegen vóór zijn uitkeringsaanvraag;

Dat die volledig werkloze de gelegenheid moet worden geboden om zijn rechten maximaal te kunnen laten gelden, door de bedoelde referteperiode te verlengen met de periode waarin het coronavirus COVID-19 woedde en waarin hij meer dan gewone problemen had om een tewerkstelling aan te vatten of verder te zetten;

Dat die referteperiode in het kader van dit besluit wordt verlengd met 12 maanden, namelijk de periode tussen de aanvang van de pandemie en de datum van uitwerking van dit besluit, 1 april 2021;

Gelet op het feit dat een bijzondere ondersteuning moet worden gegeven aan volledig werklozen die tijdens de pandemie van werk veranderden om te kunnen ontsnappen aan een situatie van doorlopende tijdelijke werkloosheid of om een situatie van nakende volledige werkloosheid te kunnen vermijden, en dat ze daardoor mogelijk loon hebben moeten inleveren;

Dat het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen onder meer wordt bepaald op basis van het loon in het kader van de laatste ononderbroken tewerkstelling van minstens vier weken bij dezelfde werkgever;

Dat het in de gegeven context past om de werkloze die van werk is veranderd tijdens de pandemie, de mogelijkheid te bieden om het voordeligste loon in aanmerking te kunnen laten nemen om zijn werkloosheidsuitkering te bepalen en dat dit niet noodzakelijk het loon van de laatste tewerkstelling is;

Dat deze regeling eveneens uitwerking heeft vanaf 1 april 2021;

Gelet op het feit dat de datum van uitwerking op 1 april niet toevallig is gekozen;

Dat vanaf 1 juli 2021 een substantieel deel van de bevolking zal zijn gevaccineerd en het overgrote deel van de activiteiten normaal zal hervatten;

Dat in de periode vóór en tot enige tijd na deze datum werkgevers fundamentele keuzes zullen maken inzake het verderzetten of afbouwen van activiteiten, zich in voorkomend geval genoodzaakt zullen zien om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, en dat situaties van tijdelijke werkloosheid in sommige gevallen dus onvermijdelijk zullen worden omgezet in volledige werkloosheid;

Dat het dus aangewezen is om de volledig werklozen tijdens een periode die wordt bepaald van 1 april 2021 tot 31 december 2021, de mogelijkheid te geven onder soepeler voorwaarden een aanvraag in te dienen om hun recht op volledige werkloosheidsuitkeringen te openen of te heropenen en om aanspraak te kunnen maken op een hoger dagbedrag van werkloosheidsuitkeringen;

Dat de publicatie van dit besluit in de gegeven omstandigheden dringend vereist is om het inkomensverlies bij die volledig werklozen te minimaliseren;

Gelet op het feit dat de premie van maximaal 780 euro voor tijdelijk werklozen met een laag loon enkel werd voorbehouden voor werknemers die zijn tewerkgesteld bij een werkgever die op 1 maart 2021 verplicht gesloten was;

Dat kappers en andere contactberoepen hun deuren opnieuw hebben mogen openen vanaf 13 februari, maar dat hun werknemers daardoor geen aanspraak konden maken op de premie, en dit terwijl de ondernemingen uit die sector als gevolg van een beslissing van het Overlegcomité op 24 maart 2021 opnieuw verplicht de deuren moesten sluiten;

Dat het daarom past om die premie ook aan deze loontrekkende werknemers toe te kennen, die hun activiteiten gedurende maanden, en met enkel een onderbreking rond de datum van 1 maart 2021, hebben moeten staken;

Dat het dringend is om in maatregelen te voorzien om in deze periode het inkomensniveau van deze bijzonder hard getroffen tijdelijk werklozen te garanderen;

Op de voordracht van de Minister van Werk;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De periodes waarin de arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen moeten gelegen zijn die een werkloze moet bewijzen om zijn recht op werkloosheidsuitkeringen te openen of te heropenen, bedoeld in de artikelen 30, eerste lid, 52bis, § 2, vierde lid, 58/11, eerste lid, 59octies, eerste lid en 85, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, worden verlengd met 12 maanden.

Art. 2.In afwijking van artikel 65, § 1, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, wordt de werkloosheidsuitkering berekend op basis van het voor de werknemer meest voordelige gemiddeld dagloon waarop hij normaal recht had op het einde van een afgelopen ononderbroken periode van tenminste vier weken tijdens dewelke hij in dienst was bij dezelfde werkgever, indien cumulatief is voldaan aan de volgende voorwaarden: 1° ofwel opent de werknemer het recht op werkloosheidsuitkeringen op basis van artikel 30 of 33 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, ofwel wordt de berekeningsbasis voor zijn werkloosheidsuitkering in toepassing van artikel 118, § 1, tweede lid, van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten herzien;2° de werknemer is in de periode van 13 maart 2020 tot 31 december 2021 van dienstbetrekking veranderd;3° de ononderbroken periode van tenminste vier weken tijdens dewelke hij in dienst was bij dezelfde werkgever is minstens ten dele gelegen in de periode van 13 maart 2020 tot 31 december 2021. Voor de toepassing van deze bepaling op de uitzendkracht wordt een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid met hetzelfde uitzendbureau, maar betreffende een tewerkstelling bij een andere gebruiker, beschouwd als een verandering van dienstbetrekking indien de tewerkstelling bij elke gebruiker een ononderbroken duur van minstens vier weken had.

Art. 3.In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 28 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021020688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden sluiten betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden, wordt een derde lid ingevoegd, luidende: "Een werknemer die op 1 maart 2021 tewerkgesteld is bij een werkgever met een NACE-code 96021, 96022, 96040 of 96092 wordt gelijkgesteld met een werknemer bedoeld in het eerste lid, 2°.".

Art. 4.Artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen onder 4°, luidende: "4° met een NACE-code 96021, 96022, 96040 of 96092.".

Art. 5.De artikelen 1 en 2 hebben uitwerking vanaf 1 april 2021.

De artikelen 1 en 2 zijn enkel van toepassing op de uitkeringsaanvragen als volledig werkloze gelegen in de periode van 1 april 2021 tot 31 december 2021.

Art. 6.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^