Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021041994 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021020817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021034 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 wordt de heer TATUKILA BIKO, Steve, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit zijn ambt, met ingang va type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021036 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 18 april 2021 wordt de heer LIEVENS, Wim R., attaché bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit zijn ambt, met ingang van 5 decemb type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021037 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 21 april 2021 wordt, met ingang van 1 mei 2021, de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege opgelegd aan de heer LARDINOIS, Jean-Yves P., attaché bij de Algemene Administratie van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021035 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 20 april 2021 wordt de heer THUNS, Samuel U.M., attaché bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit zijn ambt, met ingang van 1 feb type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021047 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3487 van 25 mei 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Stade Bardet inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van RSD Jette inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Stade Bavier inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021063 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Villers-le-Bouillet . - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021,(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2021. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021071 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Awenne-Mirwart. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 21 mei 2021, wordt de plaats van kerk Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 maart 2021. type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. 01/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021031632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19-crisis betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042091 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 3474 van 6 mei 2021: In de Franstalige versie van het koninklijk besluit nr. 3398 van 18 maart 2021 betreffende het ambt(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan Kunstwerkt vzw voor het project Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Florian COPETTE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021, wordt de heer Steven BRICMAN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042191 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluit van 27 mei 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, is mevr. Meunier D., docent aan de Universiteit van Luik, benoemd tot plaatsvervangend lid in de jury belast met het afnemen van de examens over d Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 01/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021201710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt aan de heer PEETERS Tom, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank van A type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt aan de heer ARNOU Luc, op zijn verzoek, met ingang van 1 september 2021, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het versoepelen van de toelaatbaarheidsvoorwaarden en van de voorwaarden waaronder een loon in rekening wordt gebracht voor het bepalen van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 04/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021021080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikel 25 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen type ministerieel besluit prom. 31/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 07/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042149 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042192 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 8 juni 2021, is het kantoor van dhr. Verhamme P., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel, overgebracht van Oudergem naar Elsene. Het beroep tot nietigverklaring van de

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021031697 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling. - Vernietiging door de Raad Van State Bij arrest nr. 250.826 van 8 juni 2021, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIII ste kamer, het koninklijk besluit van 10 oktober 2018 waarbij de heer Rudy VAN DE VO Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijz(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021201518 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2021 van 18 maart 2021 Rolnummer 7086 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 141, c), van de wet van 18 juni 2018 « houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de be Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 21/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021031619 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin type decreet prom. 10/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021202940 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie , opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017 (1)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 2 juni 2021 werd de heer Ghekiere J., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, aangewezen, om vanaf 1 juli 2021, het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit ho Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen Bij beschikking van 4 juni 2021 werd de heer Van Praet(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021031654 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2019 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de kinderbijslagfondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021031693 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal van het bestuur Brussel Huisvesting van 9 juni 2021 tot aanduiding van een vervangend leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de ordon Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2018 tot aanstelling van(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042203 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1778 tot wijziging van besluit 2021/1455 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de Stuur- en positioneringsinstantie van het CFC

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042247 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor restauratiewerken aan klein erfgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 2021, wordt mevrouw Caroline MANCEL vanaf 1 juni 2021 tijdelijk aangesteld in de hoedanigheid van directeur-generaal (rang A5) van Actiris. Deze aanstelling heeft een(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 2021, wordt mevrouw Cécile THI(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021031702 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Opvoeder (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21132 Solliciteren kan tot 07/07/2021. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van 70 lau(...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042185 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Materiaalbeheerder (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21113 Solliciteren kan tot 02/07/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van 2 laur(...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042208 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terugkeerbegeleiders (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21183 Solliciteren kan tot 05/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042268 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Protection/Migration officers (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21175 Solliciteren kan tot 05/07/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Een lijst van maximaal 175 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0463.169.258 LUC PRODAN intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 2(...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202933 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202942 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21154 Solliciteren kan tot 05/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202945 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige IT Project & Process management (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer: AFG21067 Solliciteren kan tot 02/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202967 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Onderzoekers (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE21005 Solliciteren kan tot 02/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021020468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet » te Brussel om van 1 maar type vergunning prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021020469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021021046 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3485 van 21 mei 2021, wordt mijnheer Xavier Neyt, Doctor in de Ingenieurswetenschappen, op 1 april 2021, tot gewoon hoogleraar in het organiek kader van het onderwijzend p Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt de heer Simon VERSTRAETE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen een leefmilieu in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 april 2021, wordt mevrouw Inge VAN DER LINDEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen een leefmilieu in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, is mevrouw VANDEN EEDE Stephanie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter verva type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, is mevrouw VAN DE WALLE Sandra benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervang

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042069 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042070 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042187 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoemin(...) - Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de arbeidsrechtb(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042195 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering in de klasse A2, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het arbeidshof Brussel Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de ondernemingsrechtbank Gent: 1; Griffier-hoofd v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering in de klasse A2, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het arbeidsaudito Secretaris-hoofd van dienst in de klasse A2 bij het parket Antwerpen : 1. Attaché A2 Managemento(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042196 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: **** **** in het rechtsgebied van het hof van beroep **** : 1. Toelichting: **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042198 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkome Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het parket Antw(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier en deskundige worden vacant verklaard voor benoeming via werving er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de **** **** **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij het **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042199 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042215 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Brussel : 1 (in associatie) - Brussel (grondgebied van het derde kanton): 1 - Tienen: 1 (in associatie) - Philippeville: 1 (i(...) - Sambreville: 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 januar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Tom PEETE De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Luc AR De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021031703 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Opvoeders (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21177 Solliciteren kan tot 07/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van 30 lau(...) type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042147 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ontslag Bij besluit van de Adjunct-Directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt van 8 juni 2021 aan mevrouw Aquin GENINAZZI, Adjunct, wordt op haar verzoek vrijwillig ontslag verleend op 30 juni 2021 's avonds. type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021042259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché revisie vertalingen (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21202 Solliciteren kan tot 19/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202811 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 25 mei 2021 wordt de "SPRL BMC SERVICES", gelegen avenue des Acacias 1, te 1310 Terhulpen, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het nummer type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202812 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 17 mei 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de NV ECOSON RECYCLING, gelegen Wettersesteenweg 104, te 9520 Bavegem, Bij beslissing van 17 mei 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overh(...) type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202966 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Toezichters contracten pijpleidingswerken (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21105 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2021. Er is 1 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202964 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Dossierbeheerders - Controle 2de lijn voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG20006 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn 6 laureaten. type document prom. -- pub. 18/06/2021 numac 2021202992 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders/Beliris (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG21087 Deze selectie werd afgesloten op 04/06/2021. Er zijn 12 laureaten. De lijst (...)
^