Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 januari 2014
gepubliceerd op 23 april 2014

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in de ondernemingen die hoofzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013207007
pub.
23/04/2014
prom.
09/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in de ondernemingen die hoofzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in de ondernemingen die hoofzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013 Invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in de ondernemingen die hoofzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (Overeenkomst geregistreerd op 22 mei 2013 onder het nummer 114975/CO/133) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren. § 2. Met "arbeiders" worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld HOOFDSTUK II. - Ontslag

Art. 2.§ 1. De aanvullende vergoeding, ingesteld in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, wordt toegekend aan de arbeiders die worden ontslagen om een andere reden dan een dringende reden en die voldoen aan de hier verder vermelde voorwaarden. § 2. Het ontslag met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar zoals voorzien in artikel 3, § 1 moet plaats hebben tussen 1 januari 2013 en 31 december 2015. HOOFDSTUK III. - Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Art. 3.De leeftijdsvoorwaarde van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 wordt verlaagd tot 58 jaar voor zover de betrokkene voldoet aan de loopbaanvoorwaarden opgelegd door de werkloosheidsreglementering voor werkloze met bedrijfstoeslag, met name : Voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 : - 38 jaar als loontrekkende voor arbeiders; - 35 jaar als loontrekkende voor arbeidsters; - 35 jaar als loontrekkende voor arbeiders ingevolge zwaar beroep, overeenkomstig artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007.

Voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 : - 38 jaar als loontrekkende voor arbeiders en arbeidsters; - 35 jaar als loontrekkende voor arbeiders en arbeidsters ingevolge zwaar beroep, overeenkomstig artikel 3, § 3, koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007.

Voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 : - 35 jaar als loontrekkende voor arbeiders en arbeidsters ingevolge zwaar beroep, overeenkomstig artikel 3, § 3, koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007.

Art. 4.De vermelde leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar moet vervuld zijn zowel in de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2015 als op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst HOOFDSTUK IV. - Aanvullende vergoeding

Art. 5.§ 1. De aftrek van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen voor de berekening van de aanvullende vergoeding van de werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt berekend op 100 pct. van het brutoloon. § 2. Voor de arbeiders die gebruik maken van het recht op landingsbaan zoals bepaald in de artikelen 8 en 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 en overstappen van een landingsbaan naar werkloosheid met bedrijfstoeslag, zal de aanvullende vergoeding van de werkloosheid met bedrijfstoeslag berekend worden op basis van een voltijdse arbeidsprestatie.

De werknemers van 50 jaar of ouder die gebruik hebben gemaakt van een recht op vermindering van prestaties zoals voorzien in artikel 9, § 1, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis blijven verder genieten van de toepassing van deze paragraaf. § 3. Bij werkhervatting gelden de bepalingen van artikelen 4bis, 4ter en 4quater van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17. § 4. De arbeider die zijn rechten vastklikt overeenkomstig artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten omdat hij de leeftijd en de loopbaan- vereisten heeft bereikt zoals bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, behoudt het recht op de aanvullende vergoeding na afloop van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK V Collectieve arbeidsovereenkomsten op ondernemingsniveau

Art. 6.Collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten op ondernemingsniveau waarin gunstigere voorwaarden bepaald zijn dan de voorwaarden bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, blijven van kracht. HOOFDSTUK VI. - Geldigheid - Duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2015.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité van de tabaksnijverheid, betreffende het halftijds brugpensioen op 58 jaar en het brugpensioen op 58 jaar, geregistreerd onder het nummer 104865, algemeen verbindend verklaard op 5 maart 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^