Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2008 pub. 23/04/2014 numac 2014015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen; 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011 betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013207004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013207007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in de ondernemingen die hoofzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013207009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013206998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003167 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2013207008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014009166 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Anglicaanse eredienst. - Plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, wordt aan de vijfde plaats van kapelaan bij de anglicaanse parochie te Elsene een wedde t type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de heer Luc BALLET, klasse A3 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A4 bevorderd tot de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt de heer Dirk BILS, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de tite Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt de heer Pierre STRUMELLE, klasse A2 met de ti(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014011209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt Mevr. Séverine WATERBLEY, met ingang van 1 april 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 &qu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt de heer Didier KINET, met ingang van 1 april 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 "D Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat v(...) type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan Brussels Airport Company, houder van de exploitatielicentie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, voor de ondersteuning van infrastructuur inzake beveiliging type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014022164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014201954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning van het recht op ouderschapsverlof en verlof voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid aan bepaalde werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt aan de heer CHARLIER Jean op het einde van de maand januari 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werkgever eer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014202419 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement internationaal Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202521 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 7 april 2014 is het verzoek tot associatie van de heer De Bruyn, J., notaris ter standplaats Zemst, en van Mevr. Van Steen, K., kandidaat-notaris, om de associatie "De Bruyn & Van Steen", ter Mevr. Van Steen, K., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Zemst. Het beroep to(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014031157 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 31 januari 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 december 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Anderlecht beslist een levensduurtepremie toe te kennen BRUSSEL. - Bij besluit van 24 januari 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 2 december 2013 (...) type arrest prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten JETTE. - Bij besluit van 19 februari 2014 wordt vernietigd de beslissing van24 december 2013 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jette beslist de opdracht betreffende de OUDERGEM. - Bij besluit van 10 februari 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 december 20(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014020007 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Vrijdag 25 april 2014 om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergadering Agenda 1. Inoverwegingnemingen Voorstel van bijzondere ordonnantie (van de heren Emma(...) Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise BERTIEAUX en Mevr. Viviane TEITELBAUM) ertoe strekken(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014031197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014031259 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een bestuurder-voorzitter van BRUGEL

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2013031908 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 2 juli 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BACQ Didier, gedomicilieerd Chaussée de Charleroi 261, te 6220 FLEURUS, erkend als erkend verwarmingsinstallateur De erkenning draagt het nummer CHA-1212276. Bij beslissing van 5 juli 2013, van de leidende (...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2013031909 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G22013/31909/pa] Bij beslissing van 29 juli 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DEDEURWAERDER Koen, gedomicilieerd Planeetstraat 45, te 2500 LIER, erkend De erkenning draagt het nummer TCAG2-1228436. Bij beslissing van 15 juli 2013, van de leiden(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 20 juli 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer de Jaer, Julien, gedomicilieerd de Praeterestraat 11, te 1050 Brussel, erkend als erkend verwarmingsinstallateur De erkenning draagt het nummer CHA-1136545. Bij beslissing van 18 juli 2012, van de leidende(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche De heer DEPREZ Marc, wonende te 8550 ZWEVEGEM, Avelgemstraat 172, wordt erkend als deskundige bevoe(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Mevr. DESCHUYTTER Siska, wonende te 8840 STADEN, Wankaardelaan 22, wordt erkend als deskundige bevo(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1ste alinea, 4°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichti Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202712 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financiële experten (niveau A1) voor het RIZIV (ANG14200) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden word(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum: ? Maste(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » te Brussel om van 26

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014008000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors douane & accijnzen (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG14202). - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014, derde uitgave, bl. 34013, akte nr. 2014/202619, moet de hoo(...) In de Nederlandse tekst moet gelezen worden : « Na de selectie wordt een lijst met maximum 200 g(...) type erratum prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige douaniers (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG14203). - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014, derde uitgave, bl. 34013, akte nr. 2014/202621, in de Nederlandse tekst moet gelez(...) « Na de selectiejaar wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blij(...) type erratum prom. 29/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Erratum

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014020006 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 25 april 2014 na afloop van punt 2 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen 1. - Voorstellen van resolutie en ontwerpen van ordonnantie - Bespreking. - Voorstel van(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014, pagina 30885, dienen de woorden "Mevr. Kohnen, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen" te worden vervangen door de woorden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt met ingang van 1 november 2013, de heer Bram VERCKENS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, wordt Mevr. Véronique VLIEGHE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 25 november 2013 met ranginneming op 1 maart 2012, in het Franse taalkad Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 dat in werking treedt op 1 april 2014 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van h - wordt de heer Marc-Henry Cornély, benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van het eHealth(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/04/2014 numac 2014202711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Regie der **** (****14138) **** vergelijkende selectie van **** **** (****/****) (niveau ****) voor de(...) Er zijn 2 geslaagden. (...)
^