Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 september 2015
gepubliceerd op 18 september 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022334
pub.
18/09/2015
prom.
08/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/08/2015022334/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft sluiten tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft sluiten tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft;

Gelet op het voorstel van de overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen, geformuleerd op 3 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 17 december 2014;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 22 december 2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 april 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 april 2015;

Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 57.844/2/V van de Raad van State, gegeven op 19 augustus 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd, op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft sluiten tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Aan de rechthebbende, jonger dan achttien jaar waarbij is vastgesteld dat deze lijdt aan chronische nierinsufficiëntie onder dialyse of waarvan de glomerulaire filtratiesnelheid kleiner is dan 30 ml/min en, bovendien, die aan voedingsproblemen lijdt of die specifieke nutritionele supplementen nodig heeft, wordt een forfaitaire tegemoetkoming van 30 euro per maand toegekend. Deze tegemoetkoming dient om de kosten te dekken van producten voor bijzondere voeding die toegediend worden aan kinderen met chronische nierinsufficiëntie".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^