Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 2023
gepubliceerd op 09 januari 2024

Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2023048383
pub.
09/01/2024
prom.
22/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, regelt de uitvoering van artikel 1ter van de wet van 7 april 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten houdende wijziging van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (Classificatiewet).

Op 13 oktober 2023 heeft het Vast Comité I een advies uitgebracht (met nummer 009/VCI-BTA/2023) betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende de integratie van de Nationale Veiligheidsoverheid binnen de Veiligheid van de Staat en organisatie van de bevoegdheden.

Dit ontwerpbesluit duidde de Veiligheid van de Staat (VSSE) aan als de bevoegde overheidsdienst om de bevoegdheden van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), zoals omschreven in artikel 1bis, 14° van de gewijzigde Classificatiewet uit te oefenen. Verder voorzag dit ontwerpbesluit tevens in een delegatie van de NVO-bevoegdheden van de administrateur-generaal van de VSSE naar een door hem aangewezen personeelslid.

Het Vast Comité I wijst er in haar advies echter op dat de wetgever drie afzonderlijke veiligheidsoverheden in het leven heeft geroepen, die worden opgesomd in artikel 1bis, 14° van de gewijzigde Classificatiewet, met name (1) de Nationale Veiligheidsoverheid; (2) de Veiligheid van de Staat en (3) de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht (ADIV). Door alle bevoegdheden van de Nationale Veiligheidsoverheid bij koninklijk besluit te laten uitoefenen door de VSSE wordt de beperkte delegatie die de wetgever aan de Koning gaf uitgebreid en bijgevolg niet gerespecteerd, aldus het Vast Comité I. Er bestaat dan geen onderscheid meer tussen twee van de drie (NVO, VSSE en ADIV) door de wetgever gecreëerde veiligheidsoverheden. Bijgevolg is het noodzakelijk om door de wetgever zelf te laten bepalen dat de NVO een veiligheidsoverheid is, die wordt ingebed bij de VSSE, waarvan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de werking en de organisatie bepaalt onder het gezag en de leiding van de administrateur-generaal van de VSSE of zijn gemachtigde, de verantwoordelijke van de Nationale Veiligheidsoverheid of bij diens ontstentenis, verlof, afwezigheid of verhindering zijn vervanger, leden van het personeel van tenminste het niveau A of gelijkwaardig die behoren tot de Nationale Veiligheidsoverheid. Dit maakt het voorwerp uit van een wijziging van artikel 1ter van de gewijzigde Classificatiewet. De bepaling in het ontwerpbesluit die stelt dat de NVO de bevoegde overheidsdienst is om de bevoegdheden van de NVO uit te oefenen is dus overbodig geworden, gezien in de wet gaat worden bepaald dat de NVO wordt ingebed bij de VSSE. Hetzelfde geldt voor de ontworpen bepaling die de delegatie regelde.

Het Vast Comité I wijst er in haar advies op dat naar haar oordeel de delegatie in het ontwerp van koninklijk besluit houdende de integratie van de Nationale Veiligheidsoverheid binnen de Veiligheid van de Staat en organisatie van de bevoegdheden niet wettig is, gezien de wetgever enkel in een delegatiebevoegdheid heeft voorzien in het geval dat het diensthoofd van de VSSE optreedt als veiligheidsoverheid wat betreft de bevoegdheden bedoeld in artikel 1quater, 4°, 5°, 6° en 7°.

Bijgevolg wordt de delegatie van de bevoegdheden van de NVO van de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat naar de verantwoordelijke van de Nationale Veiligheidsoverheid of ingeval van dienst ontstentenis, verlof, afwezigheid of verhindering, zijn vervanger, leden van het personeel van het niveau A of gelijkwaardig die behoren tot de Nationale Veiligheidsoverheid, geregeld in artikel 1ter van de gewijzigde Classificatiewet. De bepaling in het ontwerpbesluit die de delegatie regelt is bijgevolg overbodig geworden en wordt dus verwijderd.

Gezien de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht verder de rol van veiligheidsoverheid blijft uitoefenen voor Defensie, en deze taak kan toegewezen krijgen door de NVO voor de bedrijven uit de defensie industrie, is het noodzakelijk dat de ADIV systematisch betrokken wordt bij alle transversale aspecten van de bevoegdheden van de Nationale Veiligheidsoverheid, en meer in het bijzonder inzake de bepaling van het veiligheidsbeleid (nationaal en internationaal), de wijziging van de wetgeving inzake veiligheid en de internationale samenwerking in dit domein. Er wordt bijgevolg in voorliggend besluit voorzien dat deze aspecten door de VSSE worden behandeld in overleg met de ADIV, ook al ligt de uiteindelijke beslissing bij de VSSE wanneer zij de bevoegdheden van de Nationale Veiligheidsoverheid uitoefent.

Er wordt eveneens voorzien dat de ADIV kan optreden als de door de Nationale Veiligheidsoverheid aangewezen veiligheidsoverheid (DSA (Designated Security Authority)) voor de aspecten betreffende (personen die deel uitmaken van) ondernemingen dewelke contracten uitvoeren die werden gesloten met het ministerie van Landsverdediging, met internationale militaire organisaties, met derde landen inzake militaire materies, of die deelnemen aan een openbare aanbesteding die door deze laatsten werden uitgeschreven, overeenkomstig het beleid van de Nationale Veiligheidsoverheid. Een DSA is een instantie die verantwoording aflegt aan de Nationale Veiligheidsoverheid en haar opdrachten uitvoert overeenkomstig het beleid van de Nationale Veiligheidsoverheid (zie ook definitie van DSA in Besluit van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie, 2013/488/EU). De uiteindelijke beslissing in deze materie ligt bij de Nationale Veiligheidsoverheid.

De nadere regels voor deze samenwerking zullen in het kader van een protocol worden vastgelegd. Dit protocol beschrijft de manier waarop de NVO taken toewijst aan de ADIV op vlak van de defensie-industrie.

Tot slot wordt er eveneens voorzien dat de Nationale Veiligheidsoverheid als "Crypto Distribution Authority" de mogelijkheid heeft om de ADIV of een andere instantie te vragen om gevoelig cryptografisch materiaal te beheren en te verdelen naar de gebruikers.

De overige wijzigingen betreffen technische aanpassingen.

Ten gevolge van voormeld advies van het Comité I wordt ook de datum van inwerkingtreding van voorliggend besluit gewijzigd naar 31 december 2023, gezien de door de wet van 7 april 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten ingevoerde wijzigingen aan de Classificatiewet eveneens in werking treden op die datum.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT De Minister van Defensie, L. DEDONDER De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving Tweede vakantiekamer De door de Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee op 24 juli 2023 ingediende aanvraag om advies over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende de integratie van de Nationale Veiligheidsoverheid binnen de Veiligheid van de Staat en organisatie van de bevoegdheden', ingeschreven op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 74.269/2/V, werd op 7 september 2023 van de rol afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

22 DECEMBRE 2023. - Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst, artikel 1ter, gewijzigd bij de wet van 7 april 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen sluiten;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij Buitenlandse Zaken, gegeven op 17 april 2023 en de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij Justitie, gegeven op 22 en 24 mei 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 15 juli 2023;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4° en § 2, 1°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 24 juli 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, de Minister bevoegd voor Defensie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De bevoegdheden bepaald in artikel 1quater, 1°, 2° en 10° van voormelde wet, worden door de Nationale Veiligheidsoverheid uitgeoefend in overleg met de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht.

Art. 2.Voor de bevoegdheden bepaald in artikel 1quater, 3° tot 7° en 10° van voormelde wet, kan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht optreden als de door de Nationale Veiligheidsoverheid aangewezen veiligheidsoverheid, voor wat betreft (personen die deel uitmaken van) ondernemingen dewelke contracten uitvoeren die werden gesloten met het ministerie van Landsverdediging, met internationale militaire organisaties, met derde landen inzake militaire materies, of die deelnemen aan een openbare aanbesteding die door deze laatsten werden uitgeschreven, overeenkomstig het veiligheidsbeleid van de Nationale Veiligheidsoverheid, die de uiteindelijke beslissing neemt in deze materie.

Art. 3.Voor de bevoegdheid bepaald in artikel 1quater, 8° van voormelde wet, kan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht of een andere instantie op vraag van de Nationale Veiligheidsoverheid cryptografisch materiaal beheren en verdelen naar de gebruikers, overeenkomstig het veiligheidsbeleid van de Nationale Veiligheidsoverheid. HOOFDSTUK 2. - Overgangs- en slotbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten

tot uitvoering van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Art. 4.In artikel 4, 8° van het koninklijk besluit van 24 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 1999021596 bron diensten van de eerste minister, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking, van binnenlandse zaken, van landsverdediging en van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten tot uitvoering van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, worden de woorden "de voorzitter van de Nationale Veiligheidsoverheid" vervangen door de woorden "de verantwoordelijke van de Nationale Veiligheidsoverheid".

Art. 5.Artikel 21 van hetzelfde koninklijk besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 22 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015204151 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad" betreft type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015204152 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Nationale Veiligheidsraad type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015204322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 29/11/2019 numac 2019042544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie betreft sluiten, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 23 van hetzelfde koninklijk besluit wordt opgeheven.

Art. 8.In artikel 24 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "de voorzitter van de Nationale Veiligheidsoverheid" vervangen door de woorden "de verantwoordelijke van de Nationale Veiligheidsoverheid".

Art. 9.In artikel 27 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "de voorzitter van de Nationale Veiligheidsoverheid" vervangen door de woorden "de verantwoordelijke van de Nationale Veiligheidsoverheid". Afdeling 2. - Inwerkingtreding

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2023.

Art. 11.De minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Defensie, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT De Minister van Defensie, L. DEDONDER De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB

^