Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2013
gepubliceerd op 18 juli 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202670
pub.
18/07/2013
prom.
08/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de filmproductie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de filmproductie Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012 Vorming (Overeenkomst geregistreerd op 24 september 2012 onder het nummer 111209/CO/303.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de filmproductie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk personeel.

Art. 2.Inzake de vormingsinspanningen engageert de sector zich de participatiegraad aan vormingsinitiatieven met 5 pct. te verhogen voor de jaren 2011-2012.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door een geglobaliseerde vormingsinspanning te voorzien a rato van minimaal 5 vormingsdagen per werknemer over een periode van twee jaar.

Naast formele training en seminaries heeft dit ook betrekking op on-the-job-training, zelfstudie en e-learning, maar ook op het opstellen van een vormingsplan.

Via een samenwerkingsovereenkomst van het "Sociaal Fonds voor de filmproductie" met mediarte.be zal er via deze laatste aan de werkgevers onder andere ondersteuning geboden worden bij het ontwikkelen van een vormingsplan, het bekend maken van opleidingspremies (via e-mailing en website enz.), het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen.

In de ondernemingen met een ondernemingsraad of bij ontstentenis met een syndicale afvaardiging, wordt het opleidingsplan voor de periode 2011-2012 ter informatie en advies voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging.

Alle ondernemingen maken dit opleidingsplan tevens over aan, mediarte.be

Art. 3.Door het "Sociaal Fonds van de filmproductie" kunnen nadere uitvoerings- en controle modaliteiten worden voorzien met betrekking tot de opvolging van de vormingsinspanningen voorzien in artikel 2.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en treedt buiten werking op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^