Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.01 en 111.02 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012168
pub.
25/09/2013
prom.
08/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.01 en 111.02 (West-Vlaanderen) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.01 en 111.02 (West-Vlaanderen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011 Uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.01 en 111.02 (West-Vlaanderen) (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2012 onder het nummer 110526/CO/111) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, gevestigd in de provincie West-Vlaanderen.

Zij is niet van toepassing op deze ondernemingen, gevestigd in de provincie West-Vlaanderen voor wie artikel 7, § 2 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.01 en 111.02 van toepassing is.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de arbeiders en arbeidsters.

Doel

Art. 2.Met deze collectieve arbeidsovereenkomst geven partijen uitvoering aan artikel 7, § 1 - "Sectoraal pensioenfonds of alternatieve evenwaardige aanwending - Verhoging van de bijdrage sectoraal pensioenfonds met 0,2 pct. of alternatieve evenwaardige besteding" - van voormeld nationaal akkoord 2011-2012.

Invulling

Art. 3.Partijen opteren voor een verhoging van de bijdragen aan het fonds voor bestaanszekerheid bestemd voor het sectoraal pensioenfonds.

Deze bijdrage zal dan ook voor deze ondernemingen, die ressorteren onder deze collectieve arbeidsovereenkomst, vanaf 1 januari 2012 opgetrokken worden tot 1,80 pct. en vanaf 1 januari 2013 tot 1,90 pct.

Duur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 20 september 2011 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Ieder van de partijen kan aan deze collectieve arbeidsovereenkomst een einde stellen, mits een vooropzeg van drie maanden in acht te nemen, per aangetekende brief te richten aan de andere partij en aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^