Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 juni 2017
gepubliceerd op 24 juli 2017

Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017203886
pub.
24/07/2017
prom.
08/06/2017
ELI
eli/besluit/2017/06/08/2017203886/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JUNI 2017. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "mobiele urgentiegroep", artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen, gegeven op 13 februari 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 maart 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 3 maart 2017;

Gelet op advies 61.320/3 van de Raad van State, gegeven op 5 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 februari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 worden de woorden "Tot 31 december 2016" vervangen door de woorden "Tot 31 december 2020";2° in paragraaf 3 worden de woorden "Tot 31 december 2016" vervangen door de woorden "Tot 31 december 2020".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 8 juni 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^