Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030712 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** (...) type wet prom. 10/04/2016 pub. 24/07/2017 numac 2017030739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017012536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 maart 2017 wordt Mevrouw Marie-Claire STOUT, Hoofddirectiesecretaresse bij de Secretaris-generaal van Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Officier in de Kroonorde. Zij zal vanaf de datum van het Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2017 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoratie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017012881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 maart 2017 wordt de heer Jacques RIMAUX, Boekhouder bij de Civiele Lijst van Zijne Majesteit de Koning, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij ko Bij koninklijk besluit van 27 maart 2017 wordt mevrouw Martine WALNIER, Nurse bij het Huis van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030713 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van18 juni 2017, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover h M. COCU Fabienne V M M, Attaché, 1 maart 2017 M. VELGHE Christine B L, Attaché, 1 maart 2017 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030730 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, is Mevr. Tilquin, N., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Andenne, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030731 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2017, - is de benoeming, tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het o Mevr. Milbou M., o Mevr. Janssens T., o de heer Vancoppenolle Ch., o Mevr. Geudens L. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, wordt met ingang van 31 maart 2017, Mevr. **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de Federale Overheidsdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030777 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017, in werking tredend op 30 september 2017 `s avonds, is de heer Bauwens L., griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, op zijn ver Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203886 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 11/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203959 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de administratieve sancties, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030685 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de directeur van het Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017040398 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de beslissingsbevoegdheid vermeld in artikel 16, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten aan het hoofd van de entiteit die bevoegd is voor de uitvoering van het decreet betreffende de amateurkunsten

decreet

type decreet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030747 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten met het oog op de verlenging van de vergunningen voor de netwerkradio's en de onafhankelijke radio's type decreet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030746 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 20 juli 2006 betreffende de onderhandeling met de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra type decreet prom. 07/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017040439 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, met bijlagen, bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van een artikel 6/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor een zero-emissiepremie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de beheersovereenkomst met, het toezicht op en de subsidiëring van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de toekenning van toelagen aan de bijzondere rekenplichtigen, aan de personeelsleden van het Agentschap van de Schuld en aan de personeelsleden van de algemene directie begroting en financiën van het Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030745 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verbetering van de interne controle op de geldvoorschotten, verricht door de "Unité de l'Inspection des Trésoriers Décentralisés" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030749 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030750 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het kadersamenwerkingsakkoord betreffende de alternerende vorming, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 21 april 2016 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Coteaux de Martinrive » te Aywaille en Rouvreux type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070139 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Le Confluent » te Rixensart type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Rechtervenn » te Recht en Crombach type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017070141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Fagne de Polleur et de Grand Biseu » te Francorchamps type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering en betreffende de toekenning van subsidies aan de operatoren in alternerende opleiding type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017012183 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Algemeen Belgisch Vakverbond c.s. heeft de nietigverkl Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2017. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030689 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Bericht van de Nationale Loterij Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 25 februari 2017 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen Op 19 juli 2017 heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij de datum van inwerkingtreding van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030759 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt de heer Anthony VERLEGH, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2017, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017030762 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A 2 : Bij ministerieel besluit van 12 juli 2017 : Met ingang van 1 juli 2017 - De heer JENNES, Wim, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten. Een beroep tot ni(...) type benoemingen prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017040402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Personeel. - Benoemingen Niveau A - Directeur Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 mei 2017 wordt mevrouw Nathalie Renneboog met ingang van 1(...) Bij beslissing van de raad van bestuur van 19 mei 2017 wordt de heer Nicolas Doesburg met ingan(...)

document

type document prom. -- pub. 24/07/2017 numac 2017011162 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 27 februari 2017, wordt Mevr. BONDROIT Véronique bevorderd door verhoging in graad op 1 maart 2017 in de hoedanigheid v
^