Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 december 2013
gepubliceerd op 23 december 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014739
pub.
23/12/2013
prom.
08/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/08/2013014739/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikel 13, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur sluiten tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies nr. 54.005/4 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het minimumbedrag bedoeld in artikel 13, § 4, van de Spoorcodex wordt vastgesteld op vijftig miljoen euro.

Het bedrag bedoeld in het voorgaande lid wordt op zeventig miljoen euro vastgesteld voor de verlening van spoorvervoerdiensten voor reizigers.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 23 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2008 pub. 18/06/2008 numac 2008014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur sluiten tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de dag waarop de Spoorcodex in werking treedt.

Art. 4.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^