Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft type wet prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type wet prom. 08/12/2013 pub. 08/08/2014 numac 2014000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 08/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (1) (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003386 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 22 oktober 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 betreffende de herijkverrichtingen van de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013011630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013011638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de procedure van offerteaanvragen aangenomen met toepassing van artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014734 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014739 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor het indienen van een aanvraag tot erkenning met het oog op de aanmelding van de instanties bedoeld in artikel 201 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014740 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van het model van legitimatiekaart voor het gebruik van personeelsleden van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast zijn met de vaststelling van sommige risico's voor de spoorwegveiligheid type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex en van de wet van 30 augustus 2013 houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014736 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 december 2010 betreffende de met het onderhoud van spoorvoertuigen belaste entiteiten en het ministerieel besluit van 30 oktober 2008 betreffende de modaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging voor de ingebruikneming van subsystemen van structurele aard die deel uitmaken van het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem of het conventionele spoorwegsysteem type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013022645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013022646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013207091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 06/03/2018 numac 2018010974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing. - Officieuze coördinatie in het Duits

erratum

type erratum prom. 08/12/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft. - Erratum
^