Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 oktober 2022
gepubliceerd op 23 maart 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022205309
pub.
23/03/2023
prom.
07/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015186 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015185 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015184 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015186 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015185 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015184 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015186 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd basisonderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015185 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gespecialiseerd secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type overeenkomst prom. 16/12/2021 pub. 22/09/2022 numac 2022015184 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot goedkeuring van het studiereglement voor het gewoon secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten Conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 8 april 2022 onder het nummer 171940/145)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers, met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en op hun werkgevers, van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen. § 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 2.De ondertekenende partijen hebben de bedoeling om door middel van deze collectieve arbeidsovereenkomst vanaf 1 juli 2019 een bijkomende conventionele inspanning te voorzien ten belope van 0,15 pct. berekend op het volledige loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981).

De hierboven bedoelde 0,15 pct.-bijdrage wordt geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en doorgestort aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf".

Art. 3.Deze 0,15 pct. wordt door de ondertekenende partijen bij voorkeur besteed ten behoeve van personen die behoren tot een van volgende categorieën : langdurig werklozen, laaggeschoolde werklozen, gehandicapten, deeltijds leerplichtigen, herintreders, genieters van het leefloon, laaggeschoolde werknemers en allochtonen.

Zij dient als een contractueel en niet als een wettelijk engagement beschouwd te worden. De opbrengst van de 0,15 pct. wordt ook afzonderlijk door de ondertekenende partijen beheerd in het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf".

Art. 4.De raad van bestuur van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" bepaalt welke begeleidende maatregelen noodzakelijk zijn en hoe deze hun uitwerking zullen krijgen.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021 en treedt buiten werking op 30 juni 2023.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2022.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^