Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 november 2022
gepubliceerd op 22 november 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022206611
pub.
22/11/2022
prom.
07/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007022862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 119, § 1, vervangen bij de wet van 28 februari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten en de artikelen 120, § 1, vierde lid en 120, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 11 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007022862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers;

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de beroepsziekten van Fedris, gegeven op 11 mei 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 6 september 2022;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 72.253/1 van de Raad van State, gegeven op 26 oktober 2022 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007022862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In afwijking van § 1, geniet het slachtoffer dat op de eerste dag van de maand volgend op deze waarop de wet van 14 juni 2022 tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, teneinde eierstokkanker toe te voegen aan de lijst van de ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed, in werking treedt, geniet van een schadeloosstelling voor ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest bij toepassing van de gecoördineerde wetten, ambtshalve van de tussenkomst van het Asbestfonds vanaf deze datum.".

Art. 2.In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 november 2017 en 9 december 2019, worden de woorden "4° en 5°" vervangen door de woorden "4°, 5° en 6°".

Art. 3.In artikel 10, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten, worden de woorden" of longkanker veroorzaakt door asbest" vervangen door de woorden ", longkanker veroorzaakt door asbest of ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest".

Art. 4.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers sluiten, worden de woorden "of longkanker veroorzaakt door asbest" vervangen door de woorden "longkanker veroorzaakt door asbest of ovariumcarcinoom veroorzaakt door asbest".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 augustus 2022.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2022.

PHILIPPE Par le Roi : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^