Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 november 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022020863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022033359 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2022 wordt Mevrouw Sonia STIENS rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033587 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures" type koninklijk besluit prom. 09/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022034019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het eerste deel van de Nationale Beleidsmaatregel met betrekking tot het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval en tot verduidelijking van het stapsgewijze proces voor de vaststelling van de andere delen van deze Nationale Beleidsmaatregel type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022034075 bron orde van vlaamse balies en ordre des barreaux francophnes et germanophone Officieel bericht Hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen behandelt de(...) Artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barem(...) type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022041309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022041310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de verhoging van de uur- en maandlonen van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen die zijn gevestigd in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022041495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, inzake de Vlaamse aanmoedigingspremies (1) type koninklijk besluit prom. 23/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042725 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 bestemd voor de terugbetalingen aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten aan militairen, aan leden van de Federale Politie, aan vertegenwoordigers van de magistratuur en aan personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland of de planning en voorbereiding van zendingen in het kader van civiel crisisbeheer, te dekken type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een coronapremie in uitvoering van het sectorakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2021 betreffende de loonprogrammatie 2021-2022 en de coronapremie (1) type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de landingsbanen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 (1) type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2022, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een coronapremie type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT op 60 jaar met een beroepsverleden van ten minste 33 jaar als loontrekkende en 20 jaar nachtprestaties hebben of gewerkt hebben in een zwaar beroep (arbeiders) (1) type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT op 60 jaar met 40 jaar effectieve prestaties (1) type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor het "Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een coronapremie in uitvoering van het sectorakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT medische redenen op 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de toekenning van een coronapremie in uitvoering van het sectorakkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de coronapremie type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de coronapremie-cheques type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de corona-premiecheques type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017 betreffende de tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de coronapremie-cheques type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsproducten, betreffende de coronapremie 2021 type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere bedienden die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep hebben gewerkt, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of die een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022202912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere bedienden die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de landingsbanen voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 19/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een coronapremie in uitvoering van het sectoraal akkoord 2020-2021 type koninklijk besluit prom. 23/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een éénmalige coronapremie type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een coronapremie in de vorm van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 26/06/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022203350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/11/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022206611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022021119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Bachelor in de eco-solidariteit" ingedeeld in het gebied van de economische en managementwetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 04/08/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033205 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 05/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022033347 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 19, Mol - Grens ProRail , gelegen te Overpelt ter hoogte van de kilometerpaal 19.049 type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022206497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Commissie voor Vergoedingspensioenen, van de Commissie van Beroep voor Vergoedingspensioenen en van de Commissie van Beroep voor Vergoedingspensioenen voor Politieke Gevangenen - Nederlandstalige kamers. type ministerieel besluit prom. 14/11/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022206670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Henegouwen. - Beschikking Bij beschikking van 26 oktober 2022 werd de heer Alain FRERE, plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen, door de Voorzitster van deze Rechtb

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022034094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/11/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022034182 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022034157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van Inspecteur-generaal ; belast met de Directie Exploitatiebeheer Inspecteur-generaal (A4) ; belast met de Directie Infrastructuur, Uitrusting en Wagenpark ; Inspecteur-generaal (A4) belast met de Directie Verwerking en Commerciële Activiteiten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022041916 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overeenstemming tussen de cursussen en de ambten in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de facturatie aan de zorgkassen van de tegemoetkoming voor de bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv finance&invest.brussels voor het beheer van een Economisch Transitiefonds

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206014 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders "bachelor" (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ130 Solliciteren kan tot en met 13/12/2022 via www.talent.brussels. De (...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 6 maand, zal na de selectie worden opgesteld. (...) type lijst prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206629 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Assistenten materieelbeheerders robotica (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22360 Solliciteren kan tot en met 05/12/2022 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022042085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 13/09/2022 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: -Statische be(...) type vergunning prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022042090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 14/09/2022 wordt de vergunning voor het exploiteren van e

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022021153 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2022, wordt mevrouw Valentine RIBAUCOURT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022033366 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt mevrouw Kate VEYS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijkinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming door verandering van functie van een attaché apotheker-inspecteur in de klasse A2 Rijkinstituut voor ziekte- en invaliditeits Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2022 wordt de heer Sébastien THERVILLE met ingang van 1 septe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206668 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 november 2022, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MERTENS Erik, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij g(...)

document

type document prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022033887 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Attaché A101 binnen de Algemene Directie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franstalige of Nederlandstalige taalrol Overee In aanvulling op het vervullen van de promotievoorwaarden, gelijkwaardig aan degene die vereist zij(...) type document prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206610 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Europees recht (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG22372 Deze selectie werd afgesloten op 10/11/2022. Er zijn 8. laureaten. De l(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206613 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Franstalige Pedagogische opleiders (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22223 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2022. Er zijn 3 laureaten. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 22/11/2022 numac 2022206621 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider onderhoud elektrische apparatuur (niveau A) voor Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer: REQ129 Deze selectie werd afgesloten op 26/08/2022. Er(...) De lijst is 6 maand geldig.
^