Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2015
gepubliceerd op 14 juli 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015201924
pub.
14/07/2015
prom.
07/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage

Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014 Opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 24 december 2014 onder het nummer 124730/CO/216) Preambule De werkgevers van de sector zijn sinds jaren bekommerd over de vorming van hun medewerkers. Talrijke opleidingen worden nu al binnen de sector door initiatieven van individuele werkgevers maar ook door initiatieven van de gemeenschapsraden, studiekringen en andere verenigingen van de sector georganiseerd. De Nederlandstalige Raad en de Conseil francophone, zijn afdelingen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat die, onder andere, verantwoordelijk zijn voor de vorming in het notariaat.

In het kader van de hierna vermelde wetgeving wenst de sector de huidige initiatieven nog te versterken.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren.

Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 oktober 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007012348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact sluiten tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact.

Art. 3.Partijen verklaren voor de jaren 2015 en 2016 het nodige te willen doen om de opleidingsinspanningen te verhogen hetzij door de verhoging van de financiële inspanningen met 0,10 pct., hetzij door het verhogen van de opleidingen en de participatiegraad met 5 pct., hetzij door een combinatie van beiden.

Art. 4.Deze opleidingsinspanning zal onder andere en niet uitsluitend door toedoen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van het notariaat" geleverd worden.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en treedt buiten werking op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^