Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 14/07/2015 numac 2015000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 14/07/2015 numac 2015000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 14/07/2015 numac 2015000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 14/07/2015 numac 2015000370 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003199 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003262 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015007157 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 777 van 19 mei 2015 : Wordt het Kruis der Ontsnapten verleend aan de heer **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015007161 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 782 van 19 mei 2015, wordt kapitein-commandant J. Smets op pensioen gesteld op 1 juni 2015 in toepassing van de samengeordende wetten op de mili type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015007167 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 793 van 2 juni 2015, wordt aan mijnheer Alexandre François, op 1 april 2015 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toeste type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015007165 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 790 van 2 juni 2015 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 juli 2015 in toepassing van de samengeordende wetten op de **** **** De luitenant-generaal vleugeladjudant van de **** ****. ****. Kolonels ****(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen, bedoeld in artikel 11 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot vaststelling van de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers werkzaam in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015201949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015203377 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, dat in werking trad op 11 april 2015, is aan de heer Dupont J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel . Het is hem (...) Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2015 : - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015203378 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, is de heer Vroninks M., erenotaris ter standplaats Ham, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Hogere Kunstscholen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijzigint van ministerieel besluit van 27 augustus 2014 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen

decreet

type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203245 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014, zal volkomen gevolg hebben type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203246 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203249 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel, op 27 juni 2014 type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203248 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel, op 21 maart en 27 juni 2014 type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203247 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart en 27 juni 2014 type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203250 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel, op 27 juni 2014 type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203253 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203251 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 type decreet prom. 02/07/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015203252 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015018208 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Cecile VERHIEST, Ghislaine VERHIEST en Lucie VERHIEST, die Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2015. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015018212 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV GRANIT DEVELOPMENT, die woonplaats kiest bij Mr. Car Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.215.773/X-16.222 Namens de Hoofdgriffier : (...) type bericht prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015018213 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marc VANKERCKHOVEN, die woonplaats kiest bij Mr. Philippe Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2015. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015018211 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dirk MEEUS, die woonplaats kiest bij Mr. Thomas EYSKENS, a Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2015. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015018215 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Koen VAN OOTEGHEM, Gilbert HOOGSTEYNS en Erwin MAES, die a Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2015. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015018214 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2015. Deze zaak is ingeschr(...)

erratum

type erratum prom. 25/05/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015007168 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in actieve dienst. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015009336 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B voor de hoven en rechtbanken . Er zijn 124 laureaten. Rangschikking van de laureaten: (...) 1. CLEMENS Natasja 2. VAN MALDE(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015009337 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B voor de hoven en rechtbanken . Er zijn 124 laureaten. Rangschikking van de laureaten : (...) 1. (ex aequo) GAUDRIAUX Jennifer 1.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015007166 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming **** koninklijk besluit ****. 791 van 2 juni 2015, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. ****, op 8 september 2014 benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015024154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt Mevr. Cindy GRIBOMONT, geboren op 21 januari 1978, in vast dienstverband benoemd met ingang van 15 maart 2015 in de klasse A1 op het Frans taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2015 numac 2015203288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Algemeen Coördinatiecomité. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 dat in werking treedt op 1 september 2015, wordt Mevr. Sarah SCAILLET, benoemd tot voorzitster van het Alg

document

type document prom. 16/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015035872 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde
^