Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2015
gepubliceerd op 02 juni 2015

Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000267
pub.
02/06/2015
prom.
07/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/07/2015000267/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2015. - Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;

Overwegende dat op 27 en 28 juli 2013 een windhoos en rukwinden met een lokaal karakter schade hebben aangericht in de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant;

Gelet op de verslagen van de Gouverneurs betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze hevige winden;

Gelet op de adviezen van het KMI van 18 en 24 september 2013 en het technische verslag opgemaakt door de Directie Rampenschade waarin gesteld wordt dat op het grondgebied van deze gemeenten deze fenomenen voldoen aan het in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 opgelegde criterium;

Overwegende dat de windhoos en rukwinden met een lokaal karakter van 27 en 28 juli 2013 derhalve een uitzonderlijk karakter hebben in de zin van de ministeriele omzendbrief van 20 september 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 maart 2015;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De windhoos en rukwinden met een lokaal karakter die op 27 en 28 juli 2013 schade hebben aangericht in de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden: Provincie Luxemburg Bertrix Provincie Namen Vresse-sur-Semois Provincie Vlaams-Brabant Bierbeek

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 7 mei 2015 FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^