Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2007
gepubliceerd op 01 juni 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022577
pub.
01/06/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/07/2007022577/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 51ter, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 december 1996 en de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 3, derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2005;

Gelet op het gezamenlijke advies van de Nationale Arbeidsraad en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 21 september 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen, gegeven op 18 december 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 januari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 8 februari 2007;

Gelet op het advies 42.390/1 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, derde lid, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2001 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2005, worden de woorden « en voor 1 januari 2007 » vervangen door de woorden « en voor 1 januari 2009 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^