Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 maart 2021
gepubliceerd op 08 april 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017 tot invoering van ecocheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021200844
pub.
08/04/2021
prom.
07/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAART 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot invoering van ecocheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot invoering van ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de orthopedische technologieën Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020 Vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot invoering van ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 17 maart 2020 onder het nummer 157676/CO/340) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 juli 2019 en is van toepassing op de werkgevers en de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën.

Onder "werknemers" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke, arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Maatregelen tot toekenning van ecocheques

Art. 2.Vanaf 1 juli 2019 zullen de werkgevers aan de werknemers ecocheques geven ter waarde van 250 EUR per jaar.

Art. 3.De toekenning zal gebeuren volgens onderstaande modaliteiten.

De toekenning van de ecocheques gebeurt conform de bepalingen van de Nationale Arbeidsraad - collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 en nr. 98bis, en meer bepaald de bepalingen van artikel 6, § 1.

De toekenning vindt telkens plaats in de maand juni van het jaar X die volgt op de referteperiode die loopt van 1 juni van het jaar X-1 tot 31 mei van het jaar X. De hoogste nominale waarde per ecocheque bedraagt 10 EUR. De eco-cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens voorkomen op de individuele rekening van de werknemer overeenkomstig reglementering betreffende het bijhouden van sociale documenten.

Op de eco-cheque wordt bovendien duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot 24 maanden beperkt is en slechts mag worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter, zoals opgenomen in de lijsten van de Nationale Arbeidsraad.

In de referteperiode wordt rekening gehouden met alle effectief gepresteerde dagen en alle dagen die gelijkgesteld zijn op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 98 en nr. 98bis betreffende de ecocheques.

Voor de werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn, wordt het bedrag van 250 EUR aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk.

Voor de toekenning van de ecocheques kan er geopteerd worden om deze elektronisch uit te keren. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en is gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (142327/CO/340) tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2016 (134365/CO/340) tot invoering van ecocheques.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 maart 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^