Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 juli 2002
gepubliceerd op 24 juli 2002

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1984, houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002015109
pub.
24/07/2002
prom.
07/07/2002
ELI
eli/besluit/2002/07/07/2002015109/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1984, houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1984, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 juni 1997, houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel;

Gelet op artikel 3 van de gecoördineerde wetten inzake de Raad van State, Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bevoegdheid over het afzet- en uitvoerbeleid volledig is overgedragen van de federale overheid naar de gewestelijke overheden;

Overwegende dat de federale overheid bevoegd blijft voor het multilaterale handelsbeleid en de globale economische diplomatie;

Overwegende de blijvende noodzaak voor de federale overheid om adviezen te ontvangen over buitenlandse handel en over internationale economische en financiële aangelegenheden;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid voor de Minister van Buitenlandse Zaken en voor de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft om onafgebroken verder advies in te winnen in verband met belangrijke vraagstukken die zich kunnen stellen op gebied van de buitenlandse handel en de internationale economische en financiële aangelegenheden en om een zo uitgebreid mogelijke ideeënuitwisseling in dit verband tussen de openbare en de particuliere sectoren te ontwikkelen;

Op de voordracht van onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en van onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 april 1984 houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 juni 1997, wordt vervangen door een nieuw artikel 1, luidende als volgt : « De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel worden benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de federale Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft. De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel worden gekozen onder personaliteiten in België of in het buitenland gevestigd en die geacht worden te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen van België in het buitenland. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt artikel 2 littera (e) door de volgende tekst vervangen : « e) een ervaring van minimum 10 jaar hebben inzake buitenlandse handel, internationale economische of financiële aangelegenheden ».

Het laatste lid van artikel 2 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : « Bovendien mag afgeweken worden van de onder a) voorziene voorwaarde ten voordele van een persoon die de nationaliteit bezit van het land waar hij gevestigd is en die omwille van zijn beroepsrelaties kan bijdragen tot de ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen van België met het buitenland. »

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt lid 1 van artikel 2ter door de volgende tekst vervangen : « de ambtenaar die aan het hoofd staat respectievelijk van de Directie-generaal van de Bilaterale Betrekkingen en de Internationale Economische Aangelegenheden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, van de Nationale Delcrederedienst, van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering en de Gouverneur van de Nationale Bank van België. »

Art. 4.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door een nieuw artikel 3, luidende als volgt : « De Adviseurs voor de Buitenlandse Handel hebben als opdracht : a) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en aan de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft mededelingen van alle aard voor te leggen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen tussen België en het buitenland, met inbegrip van een jaarlijks verslag daarover dat uit eigen beweging kan worden voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en aan de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft;b) te antwoorden op elk verzoek om advies of om inlichtingen dat tot hen gericht wordt door de Minister van Buitenlandse Zaken en door de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft;c) advies inzake buitenlandse handel en buitenlandse investeringen te verstrekken aan Belgische en Luxemburgse ondernemingen of particuliere instanties die bijdragen tot de bevordering van de buitenlandse handel en de buitenlandse economische betrekkingen, wanneer deze erom verzoeken;d) advies te verlenen aan de gewestelijke openbare instanties die actief zijn inzake de bevordering van de buitenlandse handel, wanneer deze erom verzoeken;e) advies te verstrekken inzake buitenlandse handel en inzake internationale economische of financiële aangelegenheden aan en op vraag van de Belgische diplomatieke en consulaire posthoofden en de vertegenwoordigers van de Gewesten in het rechtsgebied waarvan zij gevestigd zijn.»

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en onze Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK

^