Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2002

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002054022 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, ongehuwd, geboren te **** op 27 **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002000475 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het tweede semester van het jaar 2001 tot wijziging inzonderheid van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1984, houdende statuut van de Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002016168 bron ministerie van middenstand en landbouw Niet-wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Grevy, Laurent G.A.B.L., industrieel ingenieur , met ingang van 1 januari 2001, in het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van indu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002016169 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2002 worden de hierna vermelde assistenten , bevorderd tot de graad van werkleider (rang B), in het Frans taalkader, bij het Centrum voor Landbouwkundig On(...) - De heer Sinnaeve, Georges M.G., met ingang van 1 januari 2002; - De heer Dekeyser, Adrien V.L.(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002011300 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Definitieve toelating aan een maatschappij voor onderlinge borgstelling om borgstellingsverrichtingen te doen Bij ministerieel besluit van 12 juli 2002 wordt aan de C.V.B.A. « Société de Caution mutuelle du Centre » Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Soc Bij ministerieel besluit van 17 juni 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december(...) type ministerieel besluit prom. 17/06/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002022516 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2001 houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002021287 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 73/2002 van 23 april 2002 Rolnummer 2098 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 34, eerste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de ges Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002021286 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 74/2002 van 23 april 2002 Rolnummer 2205 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 3 en 4 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gelezen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/06/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een toelage wordt toegekend aan de personeelsleden belast met de opdrachten van preventieadviseur bij de interne dienst voor Preventie en Arbeidsbescherming van het Hoog Overlegcomité van sector XVII

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002035901 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ratificatie van de overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa, ondertekend in Londen op 4 december 1991 en goedgekeurd bij decreet van 23 maart 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/05/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002027665 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2002/MINFP/003 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging

bericht

type bericht prom. 17/06/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002000579 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht aan de dames en heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een ****, afgeleverd tijdens de **** van 2002 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure van **** voort te zetten, die aangevat werd op grond van artikel 10 of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002011281 bron ministerie van economische zaken Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig § 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalisati(...) NBN EN 71-1/A6 Veiligheid van speelgoed - Deel 1 : Mechanische en fysische eigenschappen (1 (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002009720 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2002, bladzijde 31140, regel 34, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 24/07/2002 numac 2002009724 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2002, bladzijde 31651, regel 11, is de vacante plaats van opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen, geannuleerd.
^