Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 januari 2014
gepubliceerd op 06 februari 2014

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique : FAG » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024041
pub.
06/02/2014
prom.
07/01/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique : FAG » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 21 november 2013;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities.

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° FOD : de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening : de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg (DG GS) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel;3° FAG : Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique;Espace Santé, boulevard Zoé Drion 1, 6000 Charleroi, ondernemingsnummer 479966193 HOOFDSTUK II - Algemene bepalingen.

Art. 2.§ 1. Een toelage van 60.000 euro toegekend aan FAG. Dit bedrag wordt gestort op de nummer BE50 3630 0713 7018 (BIC : BBRUBEBB) § 2. Deze toelage is een tussenkomst van de Staat in de werkings- en personeelskosten van FAG teneinde de opdrachten bedoeld in artikel 3 te realiseren. § 3. Deze toelage is aan te rekenen ten laste van artikel 16.3300.01, afdeling 52, van de begroting van de FOD, begrotingsjaar 2013. HOOFDSTUK III. - De opdrachten.

Art. 3.Deze toelage is bedoeld om het verwezenlijken van de volgende opdrachten toevertrouwd aan FAG van 1 december 2013 tot en met 31 december 2014, te ondersteunen : 1° Het optimaliseren van de communicatie tussen de (huis)artsen en de wachtdiensten, behandelende artsen en andere zorgverstrekkers door : Het stimuleren van de systematische uitwisseling van gestandaardiseerde gegevens bij elk contact tussen de patiënt en de wachtarts. - de aanmoediging van deze wachtartsen om sleutelgegevens te raadplegen die zich bevinden op Sumehr (elektronisch samengevat gezondheidsdossier). - de vereenvoudiging om het elektronisch patiëntendossier systematisch te actualiseren door de behandelende arts en bijgevolg ook de update van Sumehr. - de planning van de organisatie van de opleidingen betreffende deze transacties voor alle huisartsenkringen.

Art. 4.§ 1. Voor de gestelde periode worden de opdrachten bepaald in artikel 3 verder geconcretiseerd via de activiteiten die opgenomen zijn in het globale werkplan bedoeld in artikel 8. § 2. Alle activiteiten vermeld in § 1worden vooraf aan de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening bij voorkeur per mail meegedeeld. HOOFDSTUK IV. - De coördinator.

Art. 5.§ 1. Er wordt een coördinator aangeduid binnen FAG. § 2. De coördinatoren word voorgesteld aan het Begeleidingscomité.

Art. 6.De coördinatoren vormt het unieke aanspreekpunt van de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening

Art. 7.De coördinator is belast met de volgende taken : 1° het globale werkplan bedoeld in artikel 8 binnen de termijn indienen;2° het beheren en plannen van en het toezicht op de activiteiten bedoeld in artikel 3;zich vergewissen van de goede uitvoering ervan in het kader van de voorziene termijnen en begroting; 3° de identificatie en de opvolging van de risico's verbonden aan het verwezenlijken van de opdrachten en activiteiten bedoeld in artikel 3; en ernaar verwijzen in het Begeleidingscomité; 4° de voorbereiding van, de deelname aan en het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het Begeleidingscomité voor wat betreft onderhavige subsidie;5° het definitieve activiteitenverslag bedoeld in artikel 8 binnen de termijn indienen. HOOFDSTUK V. - De uitvoeringsmodaliteiten.

Art. 8.In het kader van de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 3, FAG, in samenwerking met de coördinator de volgende documenten op te stellen : 1° Het globaal werkplan voor deze toelage. FAG bezorgt aan de FOD en aan het Begeleidingscomité bij voorkeur per mail een werkplan voor deze toelage.

Het globaal werkplan omvat : 1° de opdrachten;2° de verwachte resultaten;3° de termijnen;4° het bijbehorende budget voor elke uit te voeren resultaten en opdracht. Het werkplan dient in een formaat dat door de administratie wordt bepaald uiterlijk tegen 15 december 2013 aan de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening per mail te worden bezorgd.

Het globale werkplan dient te worden goedgekeurd door het Begeleidingscomité. 2° het definitieve activiteitenverslag : Uiterlijk tegen 1 februari 2015 dienen FAG aan de FOD en aan het Begeleidingscomité een definitief activiteitenverslag, waarin de uitvoering van de in artikel 3 gedefinieerde doelstellingen wordt beschreven, bij voorkeur per mail te bezorgen. Het definitieve activiteitenverslag moet een samenvattende tabel omvatten met de volgende elementen : 1° De jaardoelstellingen opgenomen in het werkplan;2° De daadwerkelijk geconcretiseerde verwezenlijkingen;3° De spreiding van de toelagen die werden aangewend voor het verwezenlijken van de uitgevoerde opdrachten;4° De in het werkplan voorziene opdrachten die niet werden uitgevoerd alsook de bedragen betreffende deze opdrachten.3° Indien aan de in 1° et 2° beschreven modaliteiten niet voldaan wordt, wordt de volledige subsidie terugbetaald aan de Staat. HOOFDSTUK VI. - De voorwaarden voor de uitbetaling van de toelage.

Art. 9.Voor elk van de verenigingen kan er een voorschot van 75 % op de toegekende subsidie bedoeld in artikel 2 worden gestort zodra het werkplan door het Begeleidingscomité is goedgekeurd en nadat er een schuldvordering is ingediend.

Art. 10.Het saldo van de toegekende toelage zal slechts worden uitbetaald nadat de volgende documenten bij de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening werden ingediend : 1° uiterlijk tegen 1 februari 2015 het definitieve activiteitenverslag dat door het Begeleidingscomité moet worden goedgekeurd;2° uiterlijk tegen 31 maart 2015 : - de ontvangsten- en uitgavenrekening betreffende de artikelen 2 en 4; - een door de coördinator of een andere persoon die de vereniging gezagvol kan vertegenwoordigen ondertekende schuldvordering en bewijsstukken die betrekking hebben op de totale toelage.

Art. 11.Indien het bedrag dat gerechtvaardigd is door de bewijsstukken kleiner is dan het toegekende voorschot, wordt het verschil onverwijld terugbetaald door FAG aan de Staat.

In geval van terugbetaling zal dit gebeuren op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "diverse ontvangsten".

Art. 12.Het niet-verwezenlijken van de opdrachten bedoeld in het globaal werkplan wordt verantwoord door FAG, die de aan die posten toegewezen bedragen terugbetaalt. HOOFDSTUK VII. - Het Begeleidingscomité.

Art. 13.§ 1. Er wordt een Begeleidingscomité opgericht bij de FOD. § 2. Het Begeleidingscomité heeft als doel de werkzaamheden van FAG en de uitvoering door deze laatsten van de opdrachten bedoeld in artikel 3 te evalueren.

Art. 14.§ 1. Dit Comité bestaat uit de volgende leden : 1° een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Volksgezondheid;2° twee vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD;4° de projectcoördinator;5° een vertegenwoordiger van het RIZIV; § 2. Het Comité bedoeld in § 1 kan eventueel experten van buiten het Comité uitnodigen.

Art. 15.Het Begeleidingscomité is belast met het evalueren en het goedkeuren van : 1° het globale werkplan;2° het definitieve activiteitenverslag waarin de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt aangetoond. HOOFDSTUK VIII. - De financiële balans.

Art. 16.§ 1. Enkel de kosten die een rechtstreekse link hebben met de opdrachten worden in aanmerking genomen in het kader van de huidige toelage : - de personeelskosten : onder meer de vergoedingen, lonen, wedden, sociale lasten. - werkingskosten met een rechtstreekse betrekking op de opdrachten zoals onder andere de kosten van dienstverlening. - algemene kosten : onder meer de kleine bureaukosten. § 2. De werkingskosten worden geplafonneerd op 10 % van het totale bedrag van de toelage. De algemene kosten worden geplafonneerd op 10 % van de totale in rekening genomen personeelskosten maar dienen niet gerechtvaardigd te worden. § 3. Extralegale voordelen en cadeaus worden niet in aanmerking genomen.

Art. 17.§ 1. In het geval de werktijd van bepaalde personeelsleden wordt verdeeld tussen verschillende beroepsbezigheden, zoals onder andere het onderwijs, onderzoek en de geneeskundepraktijk, wordt slechts dat gedeelte van hun wedde, dat in tienden wordt berekend, in aanmerking genomen dat overeenkomt met de tijd besteed aan de werkzaamheid die gesubsidieerd wordt krachtens dit besluit. § 2. Voor elk tewerkgesteld personeelslid dat gefinancierd wordt door deze subsidie, wordt een loonfiche voorgelegd.

Art. 18.De kosten van dienstverlening worden aangetoond door middel van een factuur en de voorlegging van een kostenbegroting, een offerte, een bestelbon of een voorafgaand contract.

Art. 19.§ 1. De investeringskosten worden niet terugbetaald. § 2. De onkosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking. HOOFDSTUK IX. - Het intellectuele eigendom.

Art. 20.In het kader van deze toelage worden alle voorgelegde documenten en resultaten aan de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening per mail bezorgd.

Art. 21.§ 1. Alle documenten en resultaten die het kader van deze toelage worden voorgelegd, zijn eigendom van de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening. § 2. FAG ziet erop toe dat elk verslag, elke aanbeveling of elk document dat wordt opgesteld door geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van deze toelage, duidelijke aanwijzingen bevat die aantonen dat de FOD eigenaar of partner in het kader van deze werkzaamheden is. § 3. FAG kan gebruik maken van de documenten en de resultaten die ze in het kader van deze toelage hebben voorgelegd voor zover dit gebruik geen winstoogmerk beoogt en ze hiervoor de schriftelijke toestemming van de FOD hebben gekregen. § 4. Dit gebruiksrecht kan op ieder ogenblik door de FOD worden ingetrokken. HOOFDSTUK X. - Eindbepalingen.

Art. 22.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2013.

Art. 23.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^