Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 december 1998
gepubliceerd op 25 december 1998

Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011374
pub.
25/12/1998
prom.
07/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/07/1998011374/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, inzonderheid op artikel 96, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de wet van 24 maart 1978 en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994;

Gelet op de verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro, inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 augustus 1996;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Verzekeringen uitgebracht op 26 augustus 1998;

Gelet op het advies van de Controledienst van de Verzekeringen uitgebracht op 29 oktober 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de de private voorzorgsinstellingen zo snel mogelijk in staat moeten gesteld worden de nodige aanpassingen door te voeren om vanaf 1 januari 1999 de jaarrekening in euro te kunnen opstellen;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 9, derde lid van het koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, worden na de woorden "in Belgische franken" de woorden "of in euro" ingelast.

Art. 2.In artikel 15, derde lid van hetzelfde besluit worden na de woorden "in duizenden franken" de woorden "of in euro, zonder decimalen" ingelast.

Art. 3.In artikel 22, eerste lid van hetzelfde besluit worden na de woorden "in Belgische franken" de woorden "of in euro, zonder decimalen" ingelast.

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 36bis ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 36bis.De jaarrekeningen die worden afgesloten vanaf 1 januari 1999 tot 31 december 2001 mogen, naar keuze van het pensioenfonds, worden uitgedrukt in Belgische frank of in euro. De keuze om op de euro over te schakelen voor een jaarrekening houdt in dat alle daarop volgende jaarrekeningen ook in euro moeten opgesteld worden.

De jaarrekeningen die worden afgesloten na 31 december 2001, moeten in euro worden uitgedrukt. »

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 36ter ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 36ter.Vanaf 1 januari 2002 worden de geschrapt : 1° in de artikelen 9 en 22 alsook in de bijlage bij dit besluit, in Hoofdstuk II, Afdeling II, onder de posten Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta, de woorden "in Belgische franken of";2° in artikel 15, de woorden "in duizenden franken of"; 3° in de bijlage bij dit besluit, in Hoofdstuk I, Afdeling III, de vermeldingen "(x 1 000 F.) of". »

Art. 6.In de bijlage bij hetzelfde besluit, in Hoofdstuk I, Afdeling III, nr. 1, 2 en 4 wordt na de vermelding "(x 1 000 F)" de vermelding "of (in euro, zonder decimalen)" ingelast.

Art. 7.In de bijlage bij hetzelfde besluit, in Hoofdstuk II, Afdeling II, onder de posten Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta, worden na de woorden "in Belgische franken" de woorden "of in euro, zonder decimalen" ingelast.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 9.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO

^