Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 bron ministerie van financien Wet houdende tiende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998. - Secties 13 - « Ministerie van Binnenlandse Zaken », 18 - « Ministerie van Financiën » en 19 - « Ministerie van Ambtenarenzaken » type wet prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 bron ministerie van financien Wet houdende zevende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998. - Secties 13 - « Ministerie van Binnenlandse Zaken », en 18 - « Ministerie van Financiën » type wet prom. 07/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010061 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010062 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010063 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998003630 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998007284 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de vervanging van het Hulp- en informatiebureau voor gezinnen van militairen, door de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998007283 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1998007286 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal aanvullingsofficieren dat kan worden opgenomen in de categorie van de beroepsofficieren voor de overgang in 2000 alsook het aantal beroepsonderofficieren dat kan worden aanvaard als kandidaat-aanvullingsofficieren in 1999 type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011374 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011375 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011376 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1998016344 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 138 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998009966 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998014339 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 november 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 12/12/1998 numac 1998016339 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998036261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen omtrent het abonnement ter financiering van de ophaling van dierlijk afval type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998036446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type ministerieel besluit prom. 07/12/1998 pub. 28/05/1999 numac 1999014016 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot het verlenen van verlof voor opdracht aan sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

arrest

type arrest prom. 07/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999029003 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de lijst van de inrichtingen die in aanmerking komen voor het noodprogramma voor het jaar 1999

decreet

type decreet prom. 07/12/1998 pub. 18/09/2003 numac 2003029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1981 type decreet prom. 07/12/1998 pub. 19/05/2006 numac 2006029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1983 type decreet prom. 07/12/1998 pub. 19/05/2006 numac 2006029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1984

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 34 van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/1998 pub. 29/04/1999 numac 1999029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Thesaurieraad

erratum

type erratum prom. 07/12/1998 pub. 08/04/1999 numac 1999029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de lijst van de inrichtingen die in aanmerking komen voor het noodprogramma voor het jaar 1999. - Errata
^