Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2023
gepubliceerd op 14 april 2023

Koninklijk besluit tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201732
pub.
14/04/2023
prom.
07/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, genummerd bij de wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 januari 2007, 28 februari 2014 en 20 december 2020, artikel 19, § 1, eerste lid, 2° en artikel 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen sluiten betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;

Gelet op het advies nr. 255 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 10 januari 2023;

Gelet op het advies nr. 73.098/1 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- In het koninklijk besluit van 25 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen sluiten betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen worden de artikelen 50bis tot 50septies ingevoegd, luidende: "

Art. 50bis.§ 1. Om op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het realiseren van het bouwwerk, is elke aannemer ertoe gehouden aan zijn werknemers een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen te verstrekken.

Deze basisveiligheidsopleiding heeft tot doel de werknemers bewust te maken van de risico's die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats.

Zonder afbreuk te doen aan de eventuele wettelijke verplichting tot het volgen van een specifieke opleiding, beoogt deze basisveiligheidsopleiding ten minste de volgende doelstellingen: 1° beschikken over een basiskennis van de rol en de taken van de actoren betrokken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;2° beschikken over een basiskennis betreffende de organisatie van een efficiënte samenwerking op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats en het welzijn op het werk;3° beschikken over een basiskennis van de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 van de wet;4° kennis hebben van de toepassing van de passende preventiemaatregelen;5° inzicht hebben in en toepassen van veilig en gezond gedrag op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. De aannemer moet op elk ogenblik kunnen aantonen dat de basisveiligheidsopleiding die zijn werknemers hebben gevolgd, beantwoordt aan de in het derde lid beoogde doelstellingen.

Deze opleiding heeft een totale duur van tenminste acht uur. § 2. De werknemers die werkzaamheden uitvoeren op een tijdelijke of mobiele bouwplaats worden vermoed te beschikken over de in dit artikel bedoelde basisveiligheidsopleiding, indien één van de volgende voorwaarden is vervuld: 1° ofwel beschikken zij over een attest waaruit blijkt dat zij de kennis bedoeld in § 1 hebben verworven door het volgen van een andere opleiding;2° ofwel kunnen zij aantonen dat zij in de afgelopen tien jaar tenminste vijf jaar ervaring hebben verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. § 3. De in § 1 bedoelde opleiding wordt aan de werknemer verstrekt, indien mogelijk vooraleer de werkzaamheden op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aan te vatten, en in elk geval, binnen een termijn van één maand nadat deze werknemer de werkzaamheden heeft aangevat.

De basisveiligheidsopleiding wordt op regelmatige tijdstippen herhaald, tenzij de werkgever kan aantonen dat de kennis van de werknemers actueel blijft, door middel van regelmatige of continue opleiding en informatieverstrekking, en door praktijkervaring. § 4. In elk geval zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers, voorafgaand aan de tewerkstelling op de bouwplaats, de nodige informatie over de risico's en preventiemaatregelen verbonden aan het werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats hebben ontvangen en kan hij aantonen dat de werknemers deze informatie wel degelijk hebben ontvangen en begrepen.

Art. 50ter.De bepaling van artikel 50bis doet geen afbreuk aan de strengere regels of praktijken die van toepassing zijn: 1° in een bepaalde sector of onderneming;2° op de werknemers van een opdrachtgever die werkzaamheden verrichten op een tijdelijke of mobiele bouwplaats die zich bevindt in de inrichting van de opdrachtgever.

Art. 50quater.De aannemers zorgen ervoor dat de basisveiligheidsopleiding wordt gevolgd bij organisatoren die een kwaliteitsborgingssysteem toepassen.

Art. 50quinquies.De inhoud en de nadere regels betreffende de in artikel 50bis bedoelde basisveiligheidsopleiding kunnen vastgesteld worden in een collectieve arbeidsovereenkomst die gesloten wordt in elk paritair comité dat bevoegd is voor de werkgevers en werknemers die activiteiten uitvoeren op de bouwplaats, waardoor zij vallen onder het ressort van dat paritair comité.

Zonder afbreuk te doen aan de bepaling van artikel 50bis, § 2, kan de in het eerste lid bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst de voorwaarden bepalen waaronder werknemers kunnen worden vrijgesteld van het volgen van de basisveiligheidsopleiding, voor zover deze werknemers kunnen aantonen dat zij de door de basisveiligheidsopleiding bedoelde kennis en vaardigheden op een andere wijze hebben verworven.

Indien de in het eerste lid bedoelde paritaire comités beschikken over een sectorale vormingsinstelling, kan deze instelling belast worden met het organiseren en geven van deze basisveiligheidsopleiding De vormingsinstellingen bedoeld in het derde lid zijn verplicht om ook zelfstandigen toe te laten tot de basisveiligheidsopleiding die zij verstrekken.

Art. 50sexies.Teneinde hun eigen welzijn op het werk alsook dat van de andere op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezige personen te vrijwaren, volgen de zelfstandigen en de werkgevers, die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen, eveneens de in artikel 50bis bedoelde basisveiligheidsopleiding en kunnen zij op elk ogenblik aantonen dat de door hen gevolgde opleiding beantwoordt aan de in artikel 50bis, § 1, derde lid, beoogde doelstellingen.

De vermoedens bedoeld in artikel 50bis, § 2 zijn eveneens van toepassing op de zelfstandigen.

Art. 50septies.De verplichtingen met betrekking tot de basisveiligheidsopleiding bedoeld in artikel 50bis, § 1 tot § 3 en artikel 50sexies zijn niet van toepassing op de volgende personen die kunnen aantonen dat er wordt voldaan aan vergelijkbare voorwaarden inzake de basisveiligheidsopleiding voor veilig en gezond werken op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen vastgesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie: 1° de werkgevers die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie ten aanzien van hun werknemers;2° de werkgevers die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie en die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen;3° de zelfstandigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie. Indien werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen, werknemers van werkgevers of zelfstandigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie er voor kiezen, geheel of gedeeltelijk, een basisveiligheidsopleiding te volgen die georganiseerd wordt door een in artikel 50quinquies, derde lid bedoelde vormingsinstelling worden zij bij de toepassing van de bepalingen vastgesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 50quinquies, op dezelfde wijze behandeld als de Belgische werkgever, werknemers en zelfstandigen."

Art. 2.- In bijlage I, deel A, afdeling III Niet limitatieve lijst van de preventieregels en -maatregelen bedoeld in afdeling I, eerste lid, 3°, a., bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° In punt 7° worden de woorden "evenals de algemene regels betreffende het verspreiden van informatie, instructies en bevelen aan deze personen" vervangen door de woorden "evenals de algemene regels betreffende de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats en de algemene regels inzake het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan, inzonderheid, met het oog op: a) het verspreiden van informatie, instructies en bevelen aan deze personen, zodat deze te allen tijde begrepen worden en daadwerkelijk kunnen worden toegepast;b) de mogelijkheid voor deze personen om zich door middel van geschikte communicatiemiddelen verstaanbaar te maken; c) het maken van praktische afspraken over de communicatie en verstaanbaarheid, wanneer deze personen zich in een meertalige omgeving bevinden." 2° In punt 8° worden de woorden "evenals deze betreffende de informatie van de werknemers en het verspreiden van de instructies die voor hen bestemd zijn" vervangen door de woorden "evenals algemene regels betreffende de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats, inzonderheid met het oog op: a) het verspreiden van informatie, instructies en bevelen aan de werknemers, zodat deze te allen tijde begrepen worden en daadwerkelijk kunnen worden toegepast;b) de mogelijkheid voor deze werknemers om zich door middel van geschikte communicatiemiddelen verstaanbaar te maken; c) het maken van praktische afspraken over de communicatie en verstaanbaarheid, wanneer deze werknemers zich in een meertalige omgeving bevinden."

Art. 3.- Dit besluit treedt in werking op 15 april 2023.

Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de bepaling van artikel 50bis, § 2 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen sluiten betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, dienen de personen die op 15 april 2023 reeds werkzaam zijn op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen de basisveiligheidsopleiding te hebben gevolgd uiterlijk op 15 april 2024.

Art. 4.- De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst over het Wegvervoer tussen het Koninkrijk België, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996; Wet van 7 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst type wet prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 april 1999;

Wet van 10 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. - Duitse vertaling type wet prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007;

Wet van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014009093 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken type wet prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk type wet prom. 28/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009267 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 19 van het gerechtelijk wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 april 2014;

Wet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type wet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2020;

Koninklijk besluit van 25 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2001 pub. 07/02/2001 numac 2001012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen sluiten Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001.

^