Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023030910 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de oprichting, de opdrachten en de samenstelling van een nationaal drugscommissariaat type wet prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de invoering van bepaalde informatieverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders type wet prom. 07/04/2023 pub. 19/04/2023 numac 2023201876 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft type wet prom. 07/04/2023 pub. 19/04/2023 numac 2023201874 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft type wet prom. 07/04/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023030793 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de toekenning van de staatsgarantie in het kader van buitengewone macrofinanciële bijstand aan Oekraïne door de Europese unie type wet prom. 07/04/2023 pub. 26/04/2023 numac 2023041403 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende de toekenning van concessionele leningen aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie in het kader van wedersamenstellingen van de middelen type wet prom. 07/04/2023 pub. 02/05/2023 numac 2023041947 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet tot wijziging van hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen type wet prom. 07/04/2023 pub. 02/05/2023 numac 2023041957 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van acht koninklijke besluiten inzake energie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2022 tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis type wet prom. 07/04/2023 pub. 09/05/2023 numac 2023041974 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Vlaamse Gemeenschap, de regering van de Franse Gemeenschap, de regering van de Duitstalige Gemeenschap, de regering van het Vlaamse Gewest, de regering van het Waalse Gewest, de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020 (2)(3) type wet prom. 07/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023020047 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen met betrekking tot de tuchtstraffen en de kosten van de tuchtprocedure type wet prom. 07/04/2023 pub. 22/05/2023 numac 2023202476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot Wijziging van de wet van 4 maart 2004 houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpen-sioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst type wet prom. 07/04/2023 pub. 24/05/2023 numac 2023042099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015 (2) type wet prom. 07/04/2023 pub. 09/06/2023 numac 2023042056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type wet prom. 07/04/2023 pub. 15/06/2023 numac 2023041750 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen type wet prom. 07/04/2023 pub. 11/09/2023 numac 2023042780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2023 pub. 11/09/2023 numac 2023042787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2023 pub. 11/09/2023 numac 2023042781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/04/2023 pub. 07/11/2023 numac 2023045109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2023 pub. 07/11/2023 numac 2023045975 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen met betrekking tot de tuchtstraffen en de kosten van de tuchtprocedure. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023045718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023030804 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 14/04/2023 numac 2023201732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/04/2023 numac 2023030893 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst van de Nationale Loterij wordt bestemd type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/04/2023 numac 2023041558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat en het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/04/2023 numac 2023201385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het RPPol betreffende de stage type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de intrekking van het koninklijk besluit van 5 mei 2022 tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023202085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023041332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023041335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepenvan orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie en orthopedisch technoloog in de schoentechnologie type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041707 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2020 op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's, en tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 oktober 2016 tot vaststelling van de rentevoet van de uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, deposito's en borgtochten type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023041333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 10, eerste lid, van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, voor de beroepen van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie en orthopedisch technoloog in de schoentechnologie type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023041334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor de beroepen van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie en orthopedisch technoloog in de schoentechnologie type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 24/04/2023 numac 2023202146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 25/04/2023 numac 2023202150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 25/04/2023 numac 2023202151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 25/04/2023 numac 2023202154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 04/05/2023 numac 2023041857 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het ontslag en de aanstelling van leden van de algemene raad bij Sciensano type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 08/05/2023 numac 2023202225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023201220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de terugbetaling van de reiskosten van en naar de woonplaats voor bemanningsleden uit landen die geen buurland van België zijn type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023201205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023201221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 10/05/2023 numac 2023201222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende het minimum maandloon type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid in 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de terugbetaling van de vervoerkosten met betrekking tot de verplaatsingen gedaan op vraag van de klanten voor boodschappen voor het huishouden type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/05/2023 numac 2023201468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2022, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten van toekenning en vereffening van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" aan de door de vakverenigingen uitbetaalde onkosten voor de organisatie van cursussen voor syndicale opleiding type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023030514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023040873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het niet-geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023042050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023201196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023201209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023015251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2022 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023040874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2022 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie van 15 december 2005 (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot invoering van de gedeeltelijke uitbetaling in cash van het loon voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164 van 24 januari 2023, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201712 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 163 van 24 januari 2023, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een kader gericht op de harmonisering van de aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden in sectoren met meerdere spiegel-paritairecomités en de onder hen ressorterende ondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/05/2023 numac 2023201713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 162/1 van 24 januari 2023, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 162 van 27 september 2022 tot invoering van een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 26/05/2023 numac 2023042162 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de gewestelijke stemopnemingbureaus type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 30/05/2023 numac 2023041901 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023041823 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023015258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 02/06/2023 numac 2023041874 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 05/06/2023 numac 2023042241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 07/06/2023 numac 2023041986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de penitentiaire beleidsraad type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 13/06/2023 numac 2023040925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 13/06/2023 numac 2023040931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de ondernemingen die een activiteit uitoefenen bestaande in de levering aan derden van diensten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 13/06/2023 numac 2023040928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 26/06/2023 numac 2023201197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 28/06/2023 numac 2023015256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonvoorwaarden in de centra voor geestelijke gezondheidszorg in uitvoering van VIA 6 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 28/06/2023 numac 2023041347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/10 van 24 januari 2023, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 10/07/2023 numac 2023041862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, &****; 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023042159 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de vaststelling van een model voor de bekendmaking van erkende of uitvoerbaar verklaarde buitenlandse beschermingsmaatregelen van volwassenen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 05/07/2023 numac 2023041348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94/1 van 20 december 2022, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 28/08/2023 numac 2023042540 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 19/10/2023 numac 2023044978 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2020 tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de vaststelling van een model voor de bekendmaking van erkende of uitvoerbaar verklaarde buitenlandse beschermingsmaatregelen van volwassenen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 20/10/2023 numac 2023042263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 13/11/2023 numac 2023047133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023 en bestemd tot het dekken van de uitgaven in het kader van de Europese unie voorzitterschap tijdens de 1ste semester 2024 type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 16/11/2023 numac 2023044969 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende de benoeming van de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023042983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap in het kader van de Pilootprojecten Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf" type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 05/02/2024 numac 2023046489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap in het kader van de Pilootprojecten Oriëntatie mensen zonder wettig verblijf"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2023 pub. 21/04/2023 numac 2023041751 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging van bepaalde ambtenaren van de Algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën voor de plaatsingen en beleggingen van de geconsigneerde sommen bij de Deposito- en Consignatiekas type ministerieel besluit prom. 07/04/2023 pub. 27/04/2023 numac 2023041691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit van 7 april 2023 houdende benoeming van de leden van de raad van toezicht binnen de Ombudsdienst verzekeringen type ministerieel besluit prom. 07/04/2023 pub. 17/05/2023 numac 2023042052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

erratum

type erratum prom. 07/04/2023 pub. 24/05/2023 numac 2023020019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen 2021-2022. - Erratum
^