Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2017
gepubliceerd op 19 april 2017

Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2017 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Universiteiten van Luik en van Gent

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017040151
pub.
19/04/2017
prom.
07/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/07/2017040151/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2017. - Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2017 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Universiteiten van Luik en van Gent


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, artikel 1, laatst gewijzigd bij de wet van 10 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998003492 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 03/09/1998 pub. 06/08/2014 numac 2014000626 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 december 2007, 19 maart 2009 en 26 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Europese Centrale Bank van 30 november 2016 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntuitgifte in 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 maart 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat deze stukken ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Universiteit van Luik uitgegeven zullen worden in april 2017 en dat bijgevolg de technische specificaties onverwijld omschreven moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de universiteiten van Luik en van Gent worden 2 herdenkingsstukken van 2 EURO uitgegeven.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde stukken hebben dezelfde technische specificaties als de stukken van 2 EURO die worden aangemunt in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003615 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken sluiten betreffende de uitgifte van de eerste serie euromuntstukken.

In afwijking van het eerste lid, beeldt de nationale zijde van de eerste herdenkingsmunt het logo van de Universiteit van Luik uit, daaronder de jaartallen 1817-2017, omgeven door de inschrijvingen 200 ANS UNIVERSITE DE LIEGE - 200 YEARS UNIVERSITY OF LIEGE en door de landsaanduiding "BE". Het muntteken van Brussel, een gehelmd hoofd van de aartsengel Michaël en het muntmeesterteken bevinden zich respectievelijk rechts en links van de landsaanduiding "BE".

In afwijking van het eerste lid, beeldt de nationale zijde van de tweede herdenkingsmunt het logo van de Universiteit van Gent uit, daaronder de jaartallen 1817-2017, omgeven door de inschrijvingen 200 JAAR UNIVERSITEIT GENT - 200 YEARS GHENT UNIVERSITY en door de landsaanduiding "BE". Het muntteken van Brussel, een gehelmd hoofd van de aartsengel Michaël en het muntmeesterteken bevinden zich respectievelijk rechts en links van de landsaanduiding "BE".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^