Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017012147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, aangaande de financiering van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten, voortvloeiend uit het noodplan voor nucleaire risico's. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017020323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, aangaande de financiering van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten, voortvloeiend uit het noodplan voor nucleaire risico's type wet prom. 07/04/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017020479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/04/2017 pub. 08/05/2017 numac 2017040263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017011733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017030206 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017030213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 03/05/2017 numac 2017030284 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040151 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2017 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Universiteiten van Luik en van Gent type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017040246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 336.000 eur voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017070054 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 25/04/2017 numac 2017040227 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017200625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017201610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017202401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de uitvoering van het project BelEESSI voor het jaar 2017

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011496 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de interdepartementale raad van beroep
^