Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 september 2022
gepubliceerd op 27 september 2022

Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022033385
pub.
27/09/2022
prom.
06/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel uitvoering te verlenen aan de beslissing van de Regering om over te gaan tot verlenging van de op 16 maart 2022 ingevoerde verlaagde tarieven van de bijzondere accijns van toepassing op benzine en diesel.

De tijdelijke maatregel was voorzien tot 30 september 2022 en wordt nu verlengd tot 31 december 2022. Dit betekent dat het cliquetsysteem van toepassing zal zijn tot 31 december 2022 en dat op 1 januari 2023 de accijnstarieven van de bijzondere accijns van toepassing op benzine en diesel opnieuw op het niveau van 1 januari 2022 worden gebracht.

Gelet op de hoogdringendheid, aangezien de maatregel zijn einde neemt op 30 september 2022 en dat een procedure via de Wetgevende Kamers op dit ogenblik niet kan gerealiseerd worden voor die datum, werd beslist de verlenging te publiceren door middel van een koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten op grond van artikel 13, § 1, van de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1977 pub. 31/01/2013 numac 2013000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake douane en accijnzen. Dit artikel luidt als volgt: "

Art. 13.§ 1. Met het oog op de vervroegde toepassing van de wijzigingen, welke bij hoogdringendheid in de accijnzen moeten worden aangebracht, kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, alle maatregelen voorschrijven, met inbegrip van de voorlopige storting van de accijnzen welke door de wet zullen worden vastgesteld.

De Koning zal bij de Wetgevende Kamers dadelijk, zo zij vergaderd zijn, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zittingstijd, een ontwerp van wet indienen strekkende tot het aanbrengen in de accijnzen van de wijzigingen, met het oog waarop bij toepassing van het eerste lid maatregelen zijn genomen.".

Onderhavig ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit voor te leggen, strekt er dan ook toe deze wijziging voorlopig in te voegen in de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

6 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet van 18 juli 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1977 pub. 31/01/2013 numac 2013000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake douane en accijnzen, artikel 13, § 1;

Gelet op de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, inzonderheid op artikel 420, § 3, laatstelijk voorlopig gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i) en f) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, d.d. 11 juli 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 18 juli 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de minister van Financiën, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, laatstelijk voorlopig gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i) en f) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, in die zin bij wet is gewijzigd, wordt het voorlopig toegepast alsof het is gewijzigd als volgt: 1° De tarieven van de bijzondere accijns vastgesteld bij artikel 419, b) en c), voor ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 en vastgesteld bij artikel 419, e) i) en f) i), voor gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 verhogen in de periode vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot voorlopige wijziging van artikel 419, b), c), e) i) en f) i), artikel 420, § 3 en artikel 429, § 5, 1) van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, tot en met 31 december 2022, tot maximaal het niveau van de bijzondere accijns zoals van toepassing op 1 januari 2022 en dit overeenkomstig de procedure zoals hierna bepaald: de bijzondere accijns zal worden verhoogd vanaf de eerste en bij elke bijkomende vermindering van de maximumprijs vastgesteld door de programmaovereenkomst betreffende de verkoopprijzen van de aardolieproducten afgesloten tussen de Belgische Staat en de petroleumsector, op voorwaarde dat de eerste vermindering leidt tot een maximumprijs van de richtproducten vermeld in de programmaovereenkomst lager dan 1,70 EUR per liter respectievelijk voor de ongelode benzine of voor de gasolie, telkens rekening houdend met het feit dat de verhoging van de bijzondere accijns slechts de helft van de verlaging van het maximum van de prijs exclusief btw van de richtproducten vermeld in de programmaovereenkomst mag bedragen, waarbij de verhoging er niet toe mag leiden dat het tarief van de bijzondere accijns zoals vastgesteld op 1 januari 2022 wordt overschreden. Op 1 januari 2023 wordt de bijzondere accijns opnieuw vastgesteld op het niveau zoals van toepassing op 1 januari 2022.

Naar aanleiding van elke verlaging van de maximumprijs die een verhoging van de bijzondere accijns tot gevolg heeft, publiceert de minister bevoegd voor Financiën een officieel bericht in het Belgisch Staatsblad dat het bedrag van de maximumprijs exclusief btw, het nieuwe tarief van de bijzondere accijns en de datum van inwerkingtreding vermeldt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^