Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 september 2017
gepubliceerd op 20 september 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017013236
pub.
20/09/2017
prom.
06/09/2017
ELI
eli/besluit/2017/09/06/2017013236/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende aerosols inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, § 1, eerste lid, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende aerosols;

Gelet op advies 61.917/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit strekt tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2037 van de Commissie van 21 november 2016 tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols en teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Art. 2.In de bijlage van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende aerosols worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het punt 2.2, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013011607 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de etiketteringsvoorschriften betreft, van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols sluiten, wordt vervangen als volgt : "2.2. Etikettering Onverminderd de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet op elke aerosol de volgende duidelijk leesbare en onuitwisbare vermelding worden aangebracht: a) wanneer de aerosol is ingedeeld als niet-ontvlambaar volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord "Waarschuwing" en de andere etiketteringselementen voor aerosols van categorie 3 zoals vastgesteld in tabel 2.3.1 van bijlage I bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008; b) wanneer de aerosol is ingedeeld als ontvlambaar volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord "Waarschuwing" en de andere etiketteringselementen voor aerosols van categorie 2 zoals vastgesteld in tabel 2.3.1 van bijlage I bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008; c) wanneer de aerosol is ingedeeld als zeer licht ontvlambaar volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord "Gevaar" en de andere etiketteringselementen voor aerosols van categorie 1 zoals vastgesteld in tabel 2.3.1 van bijlage I bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008; d) wanneer de aerosol een consumentenproduct is, de voorzorgsmaatregel P102 die is vastgelegd in deel 1, tabel 6.1, van bijlage IV bij de voormelde Verordening (EG) nr. 1272/2008; e) eventuele aanvullende waarschuwingen voor het gebruik waarbij de gebruiker wordt gewezen op de specifieke gevaren van het product; indien bij de aerosol afzonderlijke instructies zijn gevoegd, moeten daarin ook de aanvullende waarschuwingen voor het gebruik zijn opgenomen."; 2° het punt 3.1.2. wordt vervangen als volgt: "3.1.2. Bij 50 ° C mag, afhankelijk van de gasinhoud van de aerosol, de druk in de aerosol niet hoger zijn dan de waarden in de onderstaande tabel:

Teneur des gaz

Pression à 50 ° C

Gasinhoud

Druk bij 50 ° C

Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar

12 bars

Vloeibaar gas of gasmengsel die bij 20 ° C en een standaarddruk van 1,013 bar een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben

12 bar

Gaz liquéfié ou mélange de gaz n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar

13,2 bars

Vloeibaar gas of gasmengsel die bij 20 ° C en een standaarddruk van 1,013 bar geen ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben

13,2 bar

Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar

15 bars

Samengeperste gassen of onder druk opgeloste gassen die bij 20 ° C en een standaarddruk van 1,013 bar geen ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben

15 bar


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 12 februari 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor de Bescherming van de Veiligheid van de Consumenten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Consumenten, K. PEETERS

^