Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013198 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Buitenlandse Betrekkingen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de **** personeelsleden van het «*****» Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse : De heer **** ****, eerste (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt het mandaat van de heer Peter VANHOYLAND als korpschef van de lokale politie van de politiezone TERVUREN voor een termijn van vijf jaar hern type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017020519 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade tengevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017031123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer CLAUW, José, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij de lokale politie van de politiezone SPOORKIN met ingang van Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017031137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer Jean KETELS, op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie van de lokale politie van de politiezone HAMME/WAASMUNSTER met i Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017040721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer Herman VERCOUTTER op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij de lokale politie van de politiezone LUBBEEK met ingang Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017201011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017201046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017202570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017202608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen in uitvoering van artikel 190 van de wet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017203533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017203568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017203567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 33 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 06/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de inhaalrust voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 16 maart 2017 wordt aan de heer Thomas ANTOINE, een dienstvrijstelling voor internationale opdracht toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 april 2017, teneinde Bij ministerieel besluit van 27 maart 2017 wordt aan de heer Walter STEVENS, een dienstvrijstel(...) type ministerieel besluit prom. 15/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204694 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Edingen » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204693 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen « Buissenal » en « Rebaix » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204692 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Aat-Brugelette » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204695 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Erneuville » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204696 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Péruwelz » over te gaan type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Rumes-Brunehaut » over te gaan type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidssector Benoeming van de voorzitter Bij ministerieel besluit van 13 september 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking: - M. Dirk VANDERPOO

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/06/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013109 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/906 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de commissie voor de toegang tot de administratieve bestuursdocumenten opgericht bij decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013211 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017031186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204676 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de overdrachten van bevoegdheden in het "Centre wallon de Recherches agronomiques" type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204738 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten betreffende de samenstelling, de procedure en de werking van de Geschillenkamer

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10028-1:2017 Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General require(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017092009 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204743 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0454.379.276 SURINCO CONSULTING intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande van(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204746 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0415.000.939 FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Op 21/08/2017 werd het ondernemingsnummer 0415(...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen : directiesecretar(issen)essen (m/v/x) - BNG17130 De medewerkers die vol(...) Solliciteren kan tot 4 oktober 2017. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204823 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs van de directie Ondersteuning (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17004 Deze selectie werd afgesloten op 07/07/2017. Er zijn 0 l(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204835 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige analisten (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB16022 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functiebeschijving (met de functie-in(...) Om ze terug te vinden, volstaat het om het selectienummer in de zoekmotor in te geven. Na de sel(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204836 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige logistieke coördinatoren (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17042 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functiebeschijving (met(...) Om ze terug te vinden, volstaat het om het selectienummer in de zoekmotor in te geven. Na de sel(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directeurs van de directie Ondersteuning (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17043 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functie(...) Om ze terug te vinden, volstaat het om het selectienummer in de zoekmotor in te geven. Na de sel(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204838 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige projectverantwoordelijken preventie- en veiligheidsbeleid (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : AFB17044 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be Na de sel(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204840 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige communicatieverantwoordelijken (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17020 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De functiebeschijvi(...) Om ze terug te vinden, volstaat het om het selectienummer in de zoekmotor in te geven. Na de sel(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204839 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige directeurs toekomstverkenning en ontwikkelingen (niveau A3) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17019 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selor.be De(...) Om ze terug te vinden, volstaat het om het selectienummer in de zoekmotor in te geven. Na de sel(...) type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Nederlandstalige projectverantwoordelijken preventie- en veiligheidsbeleid (niveau A1) voor Brussel-Preventie & Veiligheid. - Selectienummer : ANB17021 U kunt uw kandidatuur indienen tot 06/10/2017 via www.selo(...) De functiebeschijving (met de functie-inhoud, de deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204859 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 10 september 2017, wordt Mevr. MARINELLI Esmeralda, met ingan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017013207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 augustus 2017 werden de volgende personen toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Nederlands NOM - NAAM PRENOM - VOORNAAM AITABI(...) type document prom. 04/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017013229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddel Tracleer § 5360000. - Vervanging van de leden type document prom. -- pub. 20/09/2017 numac 2017204526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 31 augustus 2017, dat in werking treedt op 6 september 2017 : worden be 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : Mevr. BERGEN Kathy, (...)
^